Navigace

Obsah

    DOKONČENÉ  INVESTIČNÍ AKCE

2018

MOST NA HRÁZI REKONSTRUKCE A VÝSTAVBA LÁVKY PRO PĚŠÍ

Zahájení stavby:

Ukončení stavby: červen 2018

Dodavatel: Stavby a statika, s.r.o.

Cena: vysoutěžená 2,753.331,-Kč bez DPH

Konečná cena díla: 

Vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu mostu bylo přikročeno k jeho rekonstrukci.
V první fázi stavby byla zbudována lávka pro pěší, tak aby chodci nebyli omezováni a ohrožováni při rekonstrukci, a kterázvyšuje bezpečnost pohybu chodců i v budoucnu. V druhé fázi došlo k opravě mostu.

Vzhledem k tomu, že do lokality není jiný regulérní příjezd, byla stavba prováděna za provozu.
V prosinci 2017 byla uvedena do zkušebního provozu nová lávka. Oprava mostu se zkomůikovala, protože po odkrytí boční římsy se jevil stav nosné desky mostu v horším stavu, než projektant předpokládal. V zimní přestávce projektant navrhl optimální řešení pro pokračování opravy s ohledem na nutnost minimálního omezení provozu po mostě. 

V červnu 2018 byla, po dvou kratších úplných uzavírkách  mostu pro veškerou dopravu, stavba dokončena. 

PŘEHLEDNÝ VÝKRES - SITUACE

 


NADSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zahájení stavby: září 2017

Ukončení stavby: červen 2018

Dodavatel: FRAMA, s.r.o., Žižkova  995/17a, 602 00 Brno, IČ 449 61 219

Cena: vysoutěžená 6,915.348,44 Kč bez DPH. 

Dotace: 

 

V červnu 2015 obec oslovila 4 architekty k podání nabídky na zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, včetně dokumentace pro provedení stavby. Jeden na výzvu nereagoval, dva se z kapacitních důvodů omluvili. Obdrželi jsme jednu nabídku od společnosti Top Projekt, s.r.o., cena bez DPH 410.000,-Kč. Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy na vypracování projektové dokumentace.
V roce 2017 obdržela obec příslib dotace z programu IROP Infrastruktura pro předškolní vzdělávání na akci „Nástavba Mateřské školy v Lelekovicích“ o jednu třídu. Bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby.
Do prvního výběrového řízení o dodavatele stavby se nikdo nepřihlásil. V srpnu proběhlo druhé výběrové řízení přihlásily se dvě firmy. Firma BUMAT byla pro překročení ceny v zadávacích podmínkách vyloučena.

Stavbu realizovala firma FRAMA.

 

 2017

REKONSTRUKCE A NADSTAVBA SAMOOBSLUHY

Zahájení stavby: srpen 2016

Ukončení stavby: září 2017

Dodavatel: UNISTAV CONSTRUCTION, a.s., Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČ 039 02 447, v ceně  

Cena: vysoutěžená cena: 15,603.231,-Kč, cena bez DPH.

Konečná cena díla: 19,045.599,34 Kč bez DPH

 

Rekonstrukce a nadstavba prodejny zahrnovala:

  • rekonstrukci rozvodů vody, kanalizace, vytápění a revizi rozvodů elektriky v současných prodejnách, rekonstrukci podlah a opravy omítek dle potřebného rozsahu, zazdění většiny výloh, sjednocení oken s nadstavbou a výměnu vchodových dveří.
  • novou fasádu se zateplením celého objektu, okna a dveře v architektonickém souladu s nástavbou,
  • novou vstupní rampu v 1. NP, kruhovou rampu do 2. NP se sklonem 8% dle norem a vyhlášek pro tělesně postižené, kočárky a strojní údržbu,
  • přemístění kontejnerů na separovaný odpad a řešení nových parkovacích stání za objektem prodejny a na základě existující dohody na části sousedícího pozemku soukromého vlastníka.

Nadstavba je provedena formou dřevostavby, protože se jedná o nejrychlejší způsob výstavby, který má rovněž výhodné tepelně izolační vlastnosti. Nadstavba obsahuje prostory pro ordinaci zubní lékařky, ordinaci dětské lékařky, výdejnu léků, včetně odpovídajícího hygienického zázemí v dispozici dle platných norem, vyhlášek a připomínek lékařek. Dále je zde umístěn sál s předsálím s posuvnou dělitelnou příčkou, dočasně a provizorně pak do vyřešení nové družiny v areálu školy místnost pro školní družinu, která bude oddělena od sálu demontovatelnou příčkou, součástí této části je i kuchyňka, příruční sklad, WC a úklidová místnost. 

Podoba návrhu na rekonstrukci a nadstavbu vzešla z ankety v roce 2008, do které se přihlásili se svými návrhy tři projekční kanceláře:

NÁVRH ARCHITEKTONICKÉ KANCELÁŘE BURIAN - KŘIVINKA

NÁVRH ING. ARCH. DAVID PRUDÍK, ING. ARCH. MAREK LEHMAN

Vyhrál návrh Ing. arch. Vlachynského:

VIZUALIZACE PRODEJNY

POHLED I

stara samoškastavbastavbastavba

 

 

 


REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ K RADOSTI A TIŠNOVKA

Zahájení stavby: srpen 2017

Ukončení stavby: listopad 2017

Dodavatel: PORR, a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Cena: vysoutěžená cena 1,500.633,51 Kč s DPH

 


HŘIŠTĚ U HASIČKY

Zahájení výstavby: říjen 2016

Ukončení stavby: srpen 2017

Dodavatel: Sportovní podlahy Zlín, s.r.o. Mostní 5552, 760 01 Zlín IČ 25560191

Cena: vysoutěžená cena 4.858.847,30 Kč bez DPH

Nad rámec projektu bylo na hřišti vybudováno workoutové hřiště, osazeny pružinová houpadla, vyměněno pískoviště a skluzavka. Opraven původní mlatový chodník.

SITUACE HŘIŠTĚ U HASIČKY

LANOVÉ CENTRUM POHLED

hřištěhřištěhřiště

hřištěhřiště

 

 

 


KANALIZAČNÍ STOKA B

Zahájení výstavby: červenec 2016

Ukončení výstavby: červen 2017

Dodavatel: VS -build, s.r.o.

Cena : 6.972.111 Kč bez DPH. Obec uspěla se žádostí o dotaci z evropských a státních fondů.

SITUACE KANALIZAČNÍ STOKY B

 

Popis stavby:
SO 030 Sběrač B
Vybudovaný sběrač odvádí splaškové vody z nemovitostí spádově příslušejících ke sběrači B a stokám povodí sběrače B do nově vybudované čerpací stanice ČS 4, která přečerpává splaškové odpadní vody z povodí sběrače B zpět do stoky AE k následnému čištění na ČOV Lelekovice. Sběrač B je proveden z žebrovaného PP, DN 300 SN 8 v délce 425, 2 m
SO 031 Stoky povodí sběrače
B SO 031.1 Protlak pod komunikací mezi šachtami B/1-B/13 – protlak je vybudován z ocelové bezešvé chráničky DN 450 dl.
33, 0 m. Do chráničky je zasunuto svařené potrubí z žebrovaného PP, DN 300 SN8 v délce 35 m. Pro možnost napojení budoucích rozvojových lokalit průmyslové zóny, je v šachtě B/13 osazena šachtová zděř se záslepkou, na kterou se v budoucnu bude moci napojit případná další část splaškové stoky.
SO 031.2 Stoka BA – je provedena z žebrovaného PP DN 300, SN 8 v délce 100 m a je napojena na sběrač B.
SO 031.3 Stoka BC – je provedena z žebrovaného PP DN 300, SN 8 v délce 99,3 m a je napojena na sběrač B.
SO 032, PS 032 Čerpací stanice ČS 04 – na sběrači B je vybudována čerpací stanice s výhledovým přítokem odpadních vod do ČS: Q24 – 0,633 l/s, Qd – 0,934 l/s, Qhmax 3,681 l/s s 2 ponornými kalovými čerpadly, která jsou napojena na výtlačné potrubí, které je napojeno do stoky AE. Bezpečnostní přepad z čerpací stanice v délce 7,3 m z žebrovaného PP, DN 300, SN8 je zaústěn do stávající dešťové kanalizace. Výtlak je vybudován z HDPE 100, SDR 11, PN 16, v délce 446, 8 m.
Součástí čerpací stanice je zpevněná plocha a přípojka nn.
Součástí prací v rámci stavby bylo vysazení odboček pro možnost napojení jednotlivých nemovitostí.

 

 2016

REKONSTRUKCE ZAHRADY MŠ

Zahájení výstavby: září 2015

Ukončení výstavby: prosinec 2015

Dodavatel: Vítězslav Maloň – Univerzální služby

Cena : 1,314.244,-Kč s DPH

STAVEBNÍ A TERÉNNÍ ÚPRAVY

VEGETAČNÍ ÚPRAVY

V červnu 2015 jsme obdrželi od Státníh fondu životního prostředí informaci o schválení dotace na projekt „Úprava zahrady MŠ v Lelekovicích“.

Po zveřejnění výzvy na podání nabídek na zhotovitele stavby, byly ve stanovené lhůtě obci doručeny dvě nabídky a to od společnosti Topstav, s.r.o., Vranovská 95, 614 00 Brno, IČ 469 77 660 a Vítězslav Maloň – Univerzální služby, Víska 1034, 666 02 Předklášteří, IČ 423 14 542. První nabídka nesplnila zadávací kritéria výzvy, proto ji hodnotící komise doporučila k vyřazení ze soutěže. Druhá společnost podmínky splnila. Cena z nabídky je 1,086.162,-Kč bez DPH, s DPH 1,314.244,-Kč. Zastupitelé schválili 31.8.2015 přijetí nabídky a uzavření smlouvy s firmou Vítězslav Maloň. Stavba bude realizována do konce tohoto roku. Dokončena musí být do třech měsíců od předání staveniště.

Taktéž byl vybrán technický dozor investora. Byli osloveni čtyři odborníci, dva se omluvili pro pracovní vytížení, jeden nereagoval, jako TDI byl odsouhlasen pan Lumír Hošek.

24.9.2015

V rámci rekonstrukce zahrady mateřské školy bude vysazena nová alej hrušní i kolem přístupového chodníku. Začlo se kácením stávajících starých stromů.

cesta

Prosinec 2015

V polovině prosince 2015 byla stavba předána. V průběhu rekonstukce zahrady, před vysázením aleje hrušní u přístupového chodníku, byla provedena i rekonstrukce veřejného osvětlení - osazeny nové sloupy se světly a uložení kabelu do země.

zahradazahr

 

  

 

zah

 

 

 

 

 

Rok 2016
Probíhá dokončování a realizace menších staveb vlastními silami paní ředitelkou a dobrovolníky.

zahrada   zahrada   zahr   zahra

 2015

OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Zahájení výstavby: září, říjen 2015

Ukončení výstavby: 15.10.2015

Dodavatel: Eurovia CZ, a.s.

Cena : 1,211.239,- Kč S DPH

Obec připravila opravu částí místních komunikací - část Zahumení od křižovatky s Koretinou včetně nových obrubníků a chodníků a to až po Husův sbor. Ten se bude v následujícím roce přestavoavat a předpokádá se napojování na sítě. Bude zde opravena i vpusť dešťové kanalizace. Část ulice Paseky. Po jednání s majitelem cesty (Lesy ČR) bude provedena oprava části účelové komunikace na Tišnovce.

S opravou komunikace Paseky souvisí i záměr realizace ochranné opěrné zďi pod hřbitovem podél silnice Paseky. Zastupitelstvo schválilo vítěze výběrového řízení na dodavatele této stavby - firmu pana Davida Šmardy.

 


PŘESTUPNÍ UZEL

Zahájení stavby: 5.1.2015.

Ukončení stavby: září 2015. 

Dodavatel: HABAU CZ s.r.o.

Cena: 14 913 853,- Kč.

KOORDINAČNÍ VÝKRES

Stavba bude obsahovat nové příjezdové a přístupové komunikace z obou stran ke kolejištím, nové okolní prostory mimo samotného nástupiště, včetně přístřešků a informačních tabulí, parkoviště na obou stranách, osvětlení, svahování a velké množství přeložek inženýrských sítí. Samozřejmostí jsou vegetační úpravy, zatravnění, osazení vegetace. Na hlavní silnici budou zhotoveny nové autobusové zastávky v zálivech, nové povrchy komunikace, opěrná stěna násypu nad ul. K Radosti.

Tato veřejná zakázka je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihovýchod. Na financování se dále podílí obec Lelekovice a obec Česká.

Podrobnější vyjádření pana starosty k průběhu přípravy stavby:
Realizace přestupních terminálů je záležitostí kraje, který na „náš“ přestupní uzel zadal vypracování projektové dokumentace. Vzhledem k tomu, že na tyto projekty je možné získat dotace z evropských fondů (bez dotací by nikdy přestupní terminál nebyl realizován), které mají podmínku tzv. pětileté udržitelnosti projektu a kraj tuto podmínku nemůže splnit, předal investorství a tím i hotový projekt naší obci. Domnívám se, že volba typu přístřešků pro cestující nebyla vedena finanční otázkou. Jedná se o standardní zastávkové přístřešky, které nebyly vymýšleny pro naši stavbu, ale používají se i na jiných zastávkách. Jejich konstrukce je patrně navržena z důvodu větší odolnosti vůči vandalům, velikost stanovil projektant po konzultaci s Kordisem JmK a Českými drahami s ohledem na četnost vlakových spojů a využívání zastávky cestujícími. Nemůže být navržena pro počet cestujících ve „špičce“, vychází z průměru. Je tomu tak i u zastávkových přístřešků u dopravy autobusové i městské hromadné dopravy, např. v Brně. Celá stavba přestupního terminálu se nachází na pozemcích Českých drah a státu. Umístění přístřešků je určeno stavebním povolení, schválením Drážního úřadu a podmínkami Správy dopravní železniční cesty. Musejí být v prostoru stavby, dalším limitem umístění je množství drážních silových a zabezpečovacích kabelů, které vedou podél kolejiště. Po zadláždění budou mít návaznost na přístupové chodníky a vlaková nástupiště. O jejich vzhledu by bylo možné vést diskuzi, bude se ale vždy jednat o subjektivní názory, ani architektům se nelíbí to stejné. Předpokládám, že „tento problém“ nebude rozhodující v naplnění smyslu celé stavby, která konečně řeší situaci, aby naši občané přestupovali jako lidé v civilizovaném světě.

 

29.9.2015

Proběhlo kolaudační řízení. Nebylo osazeno zábradlí na gabionové stěně a zjištěno několik menších nedodělků. V nejbližší době bude zábradlí osazeno.

uzel  uzel  uzel

 

uzel  uzel  


OCHRANNÁ ZEĎ NA ULICI PASEKY

Zahájení výstavby: srpen 2015

Ukončení výstavby: 31.8.2015/15.9.2015

Dodavatel: David Šmarda

Cena: 431.676,94 Kč bez DPH/760.069,50 Kč bez DPH.   

S připravovanou opravou komunikace Paseky souvisí i realizace ochranné opěrné zďi pod hřbitovem podél silnice Paseky. Zeď bude vybudovaná z betonových "pražců". Stejně jako ochranná zeď na ulici Za Kostelem.

Před zahájením vlastní stavby při zaměření terénu se zjistilo, že původně poptávaný rozsah prací je menší než skutečná potřeba výšky zdi nutná pro zajištění její správné funkce. Proto byl předložen ke schválení Dodatek č.1, kterým se z důvodu zvětšení objemu prací upravuje termín dokončení prací do 15.9.2015 a navýšení ceny dle skutečně provedeného objemu prací v jednotkových cenách nabídkového rozpočtu. Původní cena ve výši 431.677,94 Kč bez DPH se zvyšuje na částku 760.069,50 Kč bez DPH. Schváleno zastupiteli 31.8.2015

pas


DOPRAVNÍ PROSTOR U ZŠ - PŘECHOD

Zahájení výstavby: 1.7.2015

Ukončení výstavby: 31.8.2015

Dodavatel: VS - build s.r.o. IČ 28312015

Cena : 1.543.312.22,- Kč bez DPH

KOORDINAČNÍ VÝKRES

Pro zvýšení bezpečnosti před školou bude vybudován zvýšený přechod s osvětlením. Na osvětlení získala obec prostředky z grantového programu NADACE ČEZ - Oranžový přechod.

Dílo počítá s novým prahovým přechodem, s posunem zastávky MHD směrem z Brna, úpravou obrubníků a chodníků, novým svislým a vodorovným dopravním značením, osvětlením. Součástí stavby je také zřízení parkovacích míst mimo vozovku v místě zeleného ostrůvku mezi hlavní a obslužnou komunikací naproti křižovatky s Podemlýnem. Tato parkovací místa se zákazem stání delším než 0,5 hod. však budou sloužit pro nástupy a výstupy dopravovaných dětí a osob, nikoliv jako trvalá parkovací místa. Toto opatření zamezí zastavování osobních aut na hlavní silnici před školou a tím blokování dopravy a snižování bezpečnosti.

Zkolaudováno 29.9.2015

 2014

DOKONČENÍ PROTIEROZNÍ ÚPRAVY CESTY NAD UL. PŘÍHON

Šlo o opravu "polní cesty" nad ul. Příhon, která byla v letních a podzimních měsících  2014 zničena erozí deště. Splaveniny z této cesty zanesly uliční vpusti v ul. Příhon a dešťovou kanalizaci v ul. Poňava v úseku od Příhonu po hostinec na Poňavě, které obec musela nechat nákladně vyčistit. Protierozní úprava cesty spočívala v provedení drenážních štěrkových rýh s odvodem vody do vsaku mimo cestu, zaštěrkování cesty drceným kamenivem a vytvoření pěti příčných prahů s odvodem povrchové vody mimo komunikaci. Primárně má tedy úprava cesty protierozní funkci a sekundárně částečně zlepší příjezdové podmínky k trvale obydleným rekreačním objektům nad Příhonem.2013

ZATEPLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Snižování spotřeby energie v MŠ Lelekovice
Zateplení budovy mateřské školy včetně výměny oken a dveří. Nová okna jsou dřevěná. Zateplení je provedeno zateplovacím kontaktním systémem tl. 140 mm. Součástí akce byla i výměna zdroje tepla v budově MŠ za plynové tepelné čerpadlo typu vzduch – voda a záložní plynový kondenzační kotel.

Projekt byl spolufinancován ze zdrojů EU, z prostředků Operačního programu životního prostředí, název projektu „Snižování spotřeby energie v MŠ Lelekovice“, číslo projektu CZ.1.02/3.1.00/11.12608

ZATEPLENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Snižování spotřeby energie v ZŠ Lelekovice
Zateplení budovy základní školy včetně výměny oken a dveří. Nová jsou budou dřevěná. Zateplení je provedeno zateplovacím kontaktním systémem tl. 140 mm. Součástí akce byla i výměna zdroje tepla v budově ZŠ za plynové tepelné čerpadlo typu vzduch – voda a záložní plynový kondenzační kotel.2010 - 2012

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A, ČOV

Délka kanalizačního řadu je víc jak 8,5 km.

Nový systém splaškové kanalizace obce bude sestávat ze dvou hlavních stok „A“ a „B“. V současné době je vybudován sběrač A a stoky povodí sběrače A. Splaškové vody jsou odváděny na novou čistírnu odpadních vod (ČOV Lelekovice), kde jsou tyto splaškové odpadní vody následně čištěny.

Hlavní sběrač A odvádí splaškové odpadní vody z vedlejších stok povodí sběrače A a na třech místech je napojena taktéž stávající kanalizace jednotná. Součástí sběrače A je i zaústění původní splaškové kanalizace z ulice „Paseky“. Stoka „A“ je vedena celou obcí až po zaústění do nově vybudované ČOV, která je situována za obcí poblíž toku Ponávka. Je připraven projekt na druhou část výstavby – hlavní stoku B, která bude přečerpávat splaškovou vodu do stoky A.