Navigace

Obsah

   INVESTIČNÍ AKCE V REALIZACI

PŘÍSTAVBA ZŠ LELEKOVICE

Na podzim 2017 byly vyzvány projekční či architektonické kanceláře ke zpracování projektové studie investičního záměru „Přístavba a stavební úpravy ZŠ Lelekovice“, která měla obsahovat komplexní řešení kapacitních potřeb školy včetně případných stavebních úprav stávajících objektů a návrh rekonstrukce vnitřních prostor. Z obdržených návrhů bylo vybráno řešení vypracované Ing. arch. Gustavem Křivinkou. 

VIZUALIZACE 1

VIZUALIZACE 2

ŘEZ

Březen 2019
Informace o obdržení dotace na výstavbu ve výši 13,5 mil. korun.
Zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby.

 VÝSTAVBA ŠATEN NA POŇAVĚ

Projekt bude zahrnovat -  stavbu šaten se sociálním zázemím pro fotbal, tenis, hokej, bruslení a popř. další sporty. Součástí je i klubovna a bufet na terase stavby. Bude to dřevostavba v místě stávajících šaten, které jsou v havarijním stavu. Nutné bude vybudování nové kanalizační přípojky s čerpáním a výtlakem, provedení přeložky dešťové kanalizace a úpravy venkovních elektrorozvodů. Součástí akce bude i výstavba oplocených tenisových kurtů s umělým povrchem s osvětlením. Projekt bude řešit i zřízení nových parkovacích ploch a terénní úpravy v areálu. 

29.8.2016
Zastupitelé schválili společnost Top Projekt, architektonický atelier jako zpracovatele projektové dokumentace akce "Lelekovice - rekonstrukce šaten a výstavba tenisových kurtů ve sportovním areálu na Poňavě". Nabídková cena 377.200,- Kč bez DPH.

14.11.2016
Schválení podání o dotaci na MŠMT. Bohužel dotace nebyla přiznána.

leden 2017
Koncem roku 2016 byla podána žádost o dotaci na akci „Sportovní areál Miloše Kunzfelda v Lelekovicích“, která zahrnuje rekonstrukci šaten a výstavbu tenisového kurtu. Projektanti dolaďují projektovou dokumentaci. Po jejím odsouhlasení zastupitelstvem se uskuteční stavební řízení a s napětím budeme očekávat, jak si s naší žádostí o finanční podporu poradí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

20.2.2017
Schválení navrženého technického řešení dle projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. Z celé připravované akce bylo vyjmuto tenisové hřiště.

srpen 2018 
Jsou připravovány podklady pro vypsání výběrového řízení.

Do výběrového řízení se přihlásily dvy firmy, obě překročily maximální stanovenou cenu a musely být z výběrového řízení vyřazeny a výběrové řízení bylo zrušeno.

12.11.2018
Vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby.

17.12.2018
Na 4. jednání zastupitelstva obce bylo vypsáno nové výběrové řízení s maximální cenou 14.7 mil Kč bez DPH. 

ROZPOČET NA BUDOVU ŠATEN A SOUVISEJÍCÍ VYNUCENÉ INVESTICE

27.2.2019
Zastupitelstvo obce schválilo ve věci veřejné zakázky na dodavatele stavby „Lelekovice – rekonstrukce šaten ve sportovním areálu na Poňavě“ nabídku firmy PSK Group, spol. s r.o., Vídeňská 187/104a, Dolní Heršpice, 61900 Brno, IČ 25597710 – cena bez DPH 13 918 214,36 Kč, s DPH 16.841 039,37 Kč. Realizace duben - listopad 2019.

 

Současná situace šaten - podzim 2018:

fotkafotka fotkafotkafotka

Projekt:

SITUACE

VIZUALIZACE 1

VIZUALIZACE 2