Navigace

Obsah

   INVESTIČNÍ AKCE V REALIZACI

OPRAVA ČÁSTI MÍSTNÍ KOMUNIKACE KORETINA

102_D_01 TECHNICKA ZPRAVA

102_D_02 SITUACE

  

HASIČSKÁ ZBROJNICE

Stavební povolení je vyřízeno pro stavbu nové hasičské zbrojnice. Vzhledem k předpokládané ceně se čeká na vypsání vhodného dotačního titulu.

foto

POHLED SEVERNÍ

PŮDORYS 1

PŮDORYS 2

 
PŘELOŽKA NÍZKÉHO NAPĚTÍ DO ZEMĚ

V měsíci květnu byla zahájena stavba – Přeložka nízkého napětí do země. Investorem stavby je E.ON Distribuce a.s.

Obec se připojuje přeložkou veřejného osvětlení a místního rozhlasu. Na podstatné části obce dojde k odstranění betonových sloupů a drátů elektrického vedení. Staré sloupy nahradí naše stožáry veřejného osvětlení, které budou nižší a subtilnější.

Celá stavba je rozdělena na tři etapy. Ulice Hlavní, Poňava a Zahumení. Část Zahumení přišla na řadu jako první, bude zahrnovat i ulici U Vápenice a Koretina. 

Stavba přeložky nám přinese určité nepohodlí a bude vyžadovat naši toleranci. Odměnou nám bude lepší vzhled obce.

 
PŘÍSTAVBA ZŠ LELEKOVICE

Na podzim 2017 byly vyzvány projekční či architektonické kanceláře ke zpracování projektové studie investičního záměru „Přístavba a stavební úpravy ZŠ Lelekovice“, která měla obsahovat komplexní řešení kapacitních potřeb školy včetně případných stavebních úprav stávajících objektů a návrh rekonstrukce vnitřních prostor. Z obdržených návrhů bylo vybráno řešení vypracované Ing. arch. Gustavem Křivinkou. 

fotofoto

 

 

 

ŘEZ

Březen 2019
Informace o obdržení dotace na výstavbu ve výši 15 mil. korun.
Zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby.

Červen 2019
Zastupitelstvo obce schválilo vybraného dodavatele na stavbu „Základní škola Lelekovice – přístavba základní školy“ firmu KOMFORT, a.s., Křenová 478/72, Trnitá, 602 00 Brno, IČ 255 24 241 za cenu bez DPH 18. 577.733,00 Kč, s DPH 22.479.057,00 Kč.

Podzim 2019
Začátek realizace.

foto