Navigace

Obsah

    NADSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Jde o nástavbu jednoho patra nad stávající půdorys budovy, zastřešení, přístavbu venkovního ocelového schodiště a vybavení interiéru. Kapacita školky se rozšíří o jednu třídu, tedy o cca 20 dětí.

22. září 2017
Předáno staveniště.
Po přpravných pracech by stavba měla být do konce měsíce října zahájena.
Celá výstavba bude probíhat za plného provozu školky i kuchyně. Bude vyžadováno pochopení ze stran rodičů, dodavatelů.

Žádáme rodiče, aby po dobu výstavby nezajížděli až ke školce.

Červen 2018
Dokončuje se vnitřní vybavení, bude opraven nebo zbudován nový chodník kolem školky. Termín kolaudace je stanoven na druhou polovinu června.

Obec nechává zpracovat projekt na zbudování nové komunikace od parkoviště až po kuchyň školky. Věříme, že do výběrového řízení na opravu se někdo přihlásí a komunikace bude zbudována ještě letos.

 

 JAK PROBÍHALA PŘÍPRAVA AKCE?

Červen 2015
V rámci příprav obec oslovila 4 architekty k podání nabídky na zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, včetně dokumentace pro provedení stavby. Jeden na výzvu nereagoval, dva se z kapacitních důvodů omluvili. Obdrželi jsme jednu nabídku od společnosti Top Projekt, s.r.o., cena bez DPH 410.000,-Kč. Komise pro hodnocení nabídek doporučila přijetí nabídky a uzavření smlouvy o dílo. Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy na vypracování projektové dokumentace.

Termín realizace bude plně závislý na vypsání vlastního dotačního titulu s upřesněnými pravidly.Vše záleží na dalším postupu MŠMT při hodnocení žádostí a přidělování dotací. Předpokládané investiční náklady dle záměru: 7,7 mil. Kč včetně DPH, z toho 6,5 mil. Kč z dotací MŠMT, 1,2 mil. Kč z vlastních zdrojů obce. Cena zahrnuje kromě stavebních prací i přípravné a projekční práce, technický dozor TDI a koordinaci BOZP, vybavení interiéru.

Červen 2016
V současné době probíhá hodnocení žádosti o finanční podporu v rámci dotačního programu z  IROP Infrastruktura pro předškolní vzdělávání na akci „Nástavba Mateřské školy v Lelekovicích“ o jednu třídu.

2017
V tomto roce bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby. Obec obdržela dotaci z IROP.

Červen 2017
Do prvního výběrového řízení o dodavatele stavby se nikdo nepřihlásil.

Srpen 2017
Do druhého výběrového řízení se přihlásily dvě firmy. Firma BUMAT byla pro překročení ceny v zadávacích podmínkách vyloučena.

Druhá firma FRAMA, s.r.o., Žižkova  995/17a, 602 00 Brno, IČ 449 61 219, splnila zadávací podmínky s cenou 6,915.348,44 Kč, byla doporučena a schválena k uzavření smlouvy. 

Smlouva se podepisuje v prvním zářiovém týdnu a věříme, že stavba bude pod střechou do konce tohoto roku.