Navigace

Obsah

    INVESTIČNÍ AKCE A AKCE V PŘÍPRAVĚ

VÝSTAVBA PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE K MATEŘSKÉ ŠKOLE A REKONSTRUKCE ULICE PASEKY

17.12.2018
Projekty na obě komunikace jsou dokončeny. Zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci. 

Po přístavbě třídy nad kuchyní mateřské školy a nedávné rekonstrukci zahrady je potřeba konečně zpevnit povrch příjezdové komunikace ke školce. 

Další z místních komunikací, která projde rekonstrukcí je ulice Paseky. Dočká se chodníku po celé délce, nového povrchu, sjednocených chodníků a sjezdů k jednotlivým nemovitostem v ulici s řadovkami, několika nových prakovacích míst a nového umístění stání pro kontejnery. Bude položeno nové vedení veřejného osvětlení.

30. 1. 2019
Proběhla schůzka obyvatel Pasek se starostou, který projekt představil. Diskuze se vedla hlavně kvůli kácení vzrostlých stromů na konci ulice a nově navrhovaného parkoviště pro šest vozů.

Odkaz na úložiště, kde je si možné prohlédnout celou dokumentaci rekonstrukce silnice Paseky:

https://www.dropbox.com/sh/4f5je974qdmsjvq/AABQyHb6Hx3vNTQLMPjmzpRua?dl=0

6.5.2019 

Začala rekonstrukce na ulici Paseky.

 PŘÍSTAVBA ŠKOLY

Na podzim 2017 byly vyzvány projekční či architektonické kanceláře ke zpracování projektové studie investičního záměru „Přístavba a stavební úpravy ZŠ Lelekovice“, která měla obsahovat komplexní řešení kapacitních potřeb školy včetně případných stavebních úprav stávajících objektů a návrh rekonstrukce vnitřních prostor. Z obdržených návrhů bylo vybráno řešení vypracované Ing. arch. Gustavem Křivinkou. 

VIZUALIZACE 1

VIZUALIZACE 2

ŘEZ

Březen 2019
Informace o obdržení dotace na výstavbu ve výši 15 mil. korun.
Zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby.VÝSTAVBA ŠATEN NA POŇAVĚ

Projekt bude zahrnovat -  stavbu šaten se sociálním zázemím pro fotbal, tenis, hokej, bruslení a popř. další sporty. Součástí je i klubovna a bufet na terase stavby. Bude to dřevostavba v místě stávajících šaten, které jsou v havarijním stavu. Nutné bude vybudování nové kanalizační přípojky s čerpáním a výtlakem, provedení přeložky dešťové kanalizace a úpravy venkovních elektrorozvodů. Součástí akce bude i výstavba oplocených tenisových kurtů s umělým povrchem s osvětlením. Projekt bude řešit i zřízení nových parkovacích ploch a terénní úpravy v areálu. 

29.8.2016
Zastupitelé schválili společnost Top Projekt, architektonický atelier jako zpracovatele projektové dokumentace akce "Lelekovice - rekonstrukce šaten a výstavba tenisových kurtů ve sportovním areálu na Poňavě". Nabídková cena 377.200,- Kč bez DPH.

14.11.2016
Schválení podání o dotaci na MŠMT. Bohužel dotace nebyla přiznána.

leden 2017
Koncem roku 2016 byla podána žádost o dotaci na akci „Sportovní areál Miloše Kunzfelda v Lelekovicích“, která zahrnuje rekonstrukci šaten a výstavbu tenisového kurtu. Projektanti dolaďují projektovou dokumentaci. Po jejím odsouhlasení zastupitelstvem se uskuteční stavební řízení a s napětím budeme očekávat, jak si s naší žádostí o finanční podporu poradí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

20.2.2017
Schválení navrženého technického řešení dle projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. Z celé připravované akce bylo vyjmuto tenisové hřiště.

srpen 2018 
Jsou připravovány podklady pro vypsání výběrového řízení.

Do výběrového řízení se přihlásily dvy firmy, obě překročily maximální stanovenou cenu a musely být z výběrového řízení vyřazeny a výběrové řízení bylo zrušeno.

12.11.2018
Vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby.

17.12.2018
Na 4. jednání zastupitelstva obce bylo vypsáno nové výběrové řízení s maximální cenou 14.7 mil Kč bez DPH. 

ROZPOČET NA BUDOVU ŠATEN A SOUVISEJÍCÍ VYNUCENÉ INVESTICE

27.2.2019
Zastupitelstvo obce schválilo ve věci veřejné zakázky na dodavatele stavby „Lelekovice – rekonstrukce šaten ve sportovním areálu na Poňavě“ nabídku firmy PSK Group, spol. s r.o., Vídeňská 187/104a, Dolní Heršpice, 61900 Brno, IČ 25597710 – cena bez DPH 13 918 214,36 Kč, s DPH 16.841 039,37 Kč. Realizace duben - listopad 2019.

 

Současná situace šaten - podzim 2018:

fotkafotka fotkafotkafotka

Projekt:

SITUACE

VIZUALIZACE 1

VIZUALIZACE 2

  

PRŮTAH OBCÍ - REKONSTRUKCE

14. březen 2016
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy se Správou údržby silnic Jihomoravského kraje pro stanovení postupu při přípravě stavby a při výběru zhotovitele jednotlivých projektových dokumentací na rekonstrukci silnice „III/37917 Lelekovice průtah“.

Zastupitelé připravují požadavky obce, které mají zapracovány do projektové dokumentace.

Leden 2017
Bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace a autorský dozor na rekonstrukci státní silnice. Snahou obce je vše připravit tak, aby se vlastní realizace stavby mohla uskutečnit v roce 2018.

Červen 2017
Ve spolupráci se Správou údržby silnic JmK se uskutečnilo již druhé výběrové řízení na zpracovatele akce „Projektová dokumentace včetně autorského dozoru – silnice III/37917 Lelekovice průtah“. Ani tentokrát jsme neobdrželi žádnou nabídku. 

Únor 2019
Proběhla další koordianční schůzka nad přípravou projektové dokumentace za přítomnosti SÚS, projektanta, Kordisu, SŽDC a dalších. 

  

REKONSTRUKCE SÍTĚ NÍZKÉHO NAPĚTÍ V OBCI - ULICE HLAVNÍ, ÚVOZ, VE DVOŘE, KOUT, POŇAVA, PASEKY A PŘÍHON

 

Počátkem roku 2015 začala obec jednat se společností  E.ON o rekonstrukci sítě nízkého napětí při současném uložení vedení do země. V minulém roce už někteří občané obdrželi dopis od společnosti PROSIG s.r.o.

Vzhledem k věku stávající sítě nízkého napětí a plánované rekonstrukci průtahu obcí, je naplánovaná obnova NN načasovaná velmi příhodně. S obnovou vedení nízkého napětí dojde taky k obnově veřejného osvětlení a jeho sjednocení v daných lokalitách. Věříme, že i přes dočasné nepohodlí a ztížené podmínky v jednotlivých nemovitostech v době rekonstrukce, dojde k celkovému zlepšení zásobování energií a také k lepšímu estetickému dojmu z obce, bez zbytečných drátů. Náklady spojené s rekonstrukcí jdou za společností E.ON.

Prosíme obyvatele, aby přistoupili k této změně pozitivně a byli pracovníkům firmy PROSIG nápomocni a vstřícní, je to jedinečná možnost, jak při zkvalitnění dodávky elektrické energie do jednotlivých nemovitostí, zlepšit i vzhled obce.

Děkujeme – obec Lelekovice.

 

Podrobnější informace o provádění celé rekonstrukce poskytnuté společností PROSIG s.r.o.:

 

E.ON Distribuce, a.s. v zastoupení společností E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, zahájila prostřednictvím svého projekčního partnera – PROSIG s.r.o., Hviezdoslavova 1359/53, 627 00 Brno, práce na vypracování projektových dokumentací pro územní řízení, provádění stavby a následné zajištění dokladů umožňujících realizaci staveb obnovy sítě NN v obci Lelekovice na ulicích Hlavní, Úvoz, Ve Dvoře, Kout, Poňava, Paseky a Příhon, jedná se o stavby s názvem „Lelekovice, hlavní, rek. NN“ a  „Lelekovice, Poňava, rek. NN“.

Jedná se o nahrazení venkovního vedení NN zemním kabelovým vedením NAYY-J 4x240, 4x150, 4x95 a 4x50 mm2. Jednotlivé přípojky budou řešeny zasmyčkováním páteřního kabelu NN do přípojkových smyčkovacích skříní SS1(2)00, které se umístí v oplocení předzahrádek nebo v obvodové zdi domu, tak aby skříně byly na hranici pozemku odběratele, dle platných ČNS, PNE a TNS.

Tímto řešením se docílí zkvalitnění dodávky el. energie  a odstraněním venkovního vedení dojde ke zlepšení vnějšího vzhledu obce i soukromých objektů. Z tohoto důvodu dojde k výměně domovních přípojek NN včetně samotného odvodu s nové přípojkové skříně SS1(2)00 do stávajícího elektroměru a to novým zemním kabelem NYY 4x10. Všechny tyto práce včetně zapravení domů a okolí po zásahu jsou plně hrazeny distribuční společností E.ON Distribuce, a.s., všechny práce jsou bez nákladů stávajících odběratelů elektrické energie, jedná se o stavební obnovu sítě NN.

Součástí projednávání s majiteli dotčenými energetickým zařízením (kabelové skříně a kabel NN), bude zajištění uzavření smluv o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene dle „energetického“ zákona 458/2000 Sb. v platném znění a projednání (odsouhlasení) provedení nových odvodů do elektroměrů (HDV).

Projektové dokumentace budou projednávány v období 05/2016 – 05/2017 s majiteli dotčených nemovitostí. Termín ukončení projekčních prací je plánován do 30.5.2017.

Samotná realizace stavby je plánována na rok 2018 s ohledem na plánovanou rekonstrukci krajské silnice směr Vranov.

Podrobnější informace Vám sdělí zástupce projekční společnosti PROSIG, s.r.o., který některé z Vás již kontaktoval za účelem projednání projektové dokumentace předmětných staveb.

Marek Tomáš – vedoucí projektant

Tel./fax: 548 211 464

GSM: 733 739 540

www.prosig.cz

 

 

NAHORU