Navigace

Obsah

    VOLBY 2019 - VOLIČSKÝ PRŮKAZ

Obecní úřad Lelekovice, Hlavní 757/, 664 31 Lelekovice

 

INFORMACE O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU

 

Žádost o vydání voličského průkazu

 

Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

 

Voličský průkaz bude na základě písemné žádosti vydán voliči, který je u Obecního úřadu Lelekovice zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden.

 

Žádost lze podat:

  • osobně do 22. 5. 2019, 16:00 hod., tj. do okamžiku uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu;
  • doručením žádosti v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky voliče do 17. 5. 2019, tj. nejpozději 7 dnů přede dnem voleb.

 

Voličský průkaz bude vydán nejdříve 9. 5. 2019, tj. nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, anebo bude voliči zaslán na uvedenou adresu.

 

Obecní úřad Lelekovice vyškrtne voliče, kteří požádali o vydání voličského průkazu, ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeného Obecním úřadem Lelekovice.

Obecní úřad Lelekovice voličský průkaz nevydá, obdrží-li od Ministerstva vnitra sdělení, že volič požádal o zápis do seznamu voličů v jiném členském státě.

 

Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi, která jej přiloží k výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu a voliče do tohoto výpisu dopíše. Vydání voličského průkazu není překážkou pro volbu v okrsku, kde byl volič původně zapsán.

 

 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát!