Navigace

Obsah

    ÚZEMNÍ PLÁN LELEKOVICE

TEXTOVÁ ČÁST

A. Textová část výroku územního plánu
Odůvodnění  - Příloha č.1
SEA - vyhodnocení vlivů na životní prostředí
URU - vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 

B. GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

B.1 Základní členění území 1 : 5 000

B.2 Hlavní výkres 1 : 5000

B.3.1 Koncepce technické infrastruktury – kanalizace 1 : 5 000
B.3.2 Koncepce technické infrastruktury – zásobení vodou 1 : 5 000
B.3.3 Koncepce dopravní infrastruktury 1 : 5 000
B.3.4 Koncepce technické infrastruktury – energetika a spoje 1 : 5 000
B.4 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 1 : 5 000

 

D. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

D.1 Koordinační výkres 1 : 5 000
D.1.a Koordinační výkres - výřez 1 : 2 000
D.2 Širší vztahy 1 : 25 000
D.3 Předpokládaný zábor zemědělského půdního fondu 1 : 5 000

 ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU Č. 1

Z1_ÚP Lelekovice_0_titulka_

Z1_ÚP Lelekovice_1_odůvodnění_ text - anonymiz..

Z1_ÚP Lelekovice_1_vyrok_text_

 

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU Č. 2

Lelekovice změna č. 2 ÚP - anonymiz.

ZM 2 vykres B2

ZM 2 vykres D1

 ÚZEMNÍ STUDIE LELEKOVICE, LOKALITA Z 22 "MACKOVEC"

20.06.17. Prověření možnosti využití ÚS Lelekovice

Územní studie - Z22

 

 ÚZEMNÍ STUDIE LELEKOVICE, LOKALITY Z 35 "HLAVNÍ 1" A Z 36 "HLAVNÍ 2"


Předložená Územní studie Lelekovice, lokality Z 35 „Hlavní 1“ a Z 36 „Hlavní 2“, k.ú. Lelekovice, zpracovaná Ing. arch. Barborou Jenčkovou byla pořizovatelem posouzena a lze konstatovat, že územní studie prokázala možné využití jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území.
Územní studie je zpracována v souladu s § 25 a § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) a s prováděcími vyhláškami č. 500/2006 Sb., 501/2006 Sb. a 502/2006 Sb., v platném znění.
Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel schválil v souladu s § 30 odst. 5, stavebního zákona možnost využití územní studie podle § 25, stavebního zákona jako územně plánovacího podkladu pro rozhodování v území a vložil dne 11.5.2020 data o územní studii do evidence územně plánovací činnosti.

1_situace koord1

2_komplex urb2

3_parcelace2

4_infrastruktura2

5_širší vztahy

20.05.11. Prověření možnosti využití ÚS Lelekovice, Lokality Z35 a Z 36

200331 cb ÚS Lelekovice


 ÚZEMNÍ STUDIE LELEKOVICE, LOKALITA "PASEKY 2"

Předložená „Územní studie Lelekovice, lokalita Paseky 2“, k.ú. Lelekovice, zpracovaná architektonickou kanceláří NAN atelier, Ing. arch. Zdenou Němcovou byla pořizovatelem posouzena a lze konstatovat, že územní studie prokázala možné využití jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území.
Územní studie je zpracována v souladu s § 25 a § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) a s prováděcími vyhláškami č. 500/2006 Sb., 501/2006 Sb. a 502/2006 Sb., v platném znění.
Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel schválil v souladu s § 30 odst. 5, stavebního zákona možnost využití územní studie podle § 25, stavebního zákona jako územně plánovacího podkladu pro rozhodování v území a vložil dne 16.1.2019 data o územní studii do evidence územně plánovací činnosti.

Prověření možnosti využití ÚS Lelekovice, Paseky 2

LELE_PASEKY2_US_A

LELE_PASEKY2_US_B1

LELE_PASEKY2_US_B2

LELE_PASEKY2_US_B3

LELE_PASEKY2_US_B4

LELE_PASEKY2_US_Seznam dokumentace

LELE_PASEKYE_US_titulka

Vyjádření:

LELE_US_BVaK_vyj

LELE_US_CETIN_sit

LELE_US_CETIN_vyj

LELE_US_EON_op

LELE_US_EON_vyj

LELE_US_GRID_gar

LELE_US_GRID_vyj

LELE_US_Obec_kanalizace

 ÚZEMNÍ STUDIE LELEKOVICE, LOKALITA "NAD SKLEPEM"

Pořizovatel prověřil Územní studii Lelekovice, lokalita „Nad Sklepem“, zpracovanou Ing. Petrem Strnadem a ověřil možnost jejího využití v souladu s platným ÚP Lelekovice. Územní studie je zpracována ve smyslu § 30 zákona č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími vyhláškami č. 500/2006 Sb., 501/2006 Sb. a 502/2006 Sb., v platném znění. Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel schválil v souladu s § 30 odst. 4 stavebního zákona možnost využití územní studie podle §25 stavebního zákona jako územně plánovací podklad pro rozhodování v daném území a vložil dne 17.10.2017 data o územní studii do evidence územně plánovací činnosti.

Nad Sklepem - titulní list
Prověření možnosti využití ÚS Nad Sklepem
A. Průvodní zpráva Nad Sklepem
B. Situace širších vztahů
C1. Celkový situační výkres
C2. Koordinační situační výkres regulativy Nad Sklepem
D1 Podélné profily Nad Sklepem
D2 Vzorové řezy Nad Sklepem

 ÚZEMNÍ STUDIE LELEKOVICE, LOKALITA "NA DLOUHÝCH"

Pořizovatel prověřil Územní studii Lelekovice, lokalita „Na Dlouhých“, zpracovanou Ing. Petrem Strnadem a ověřil možnost jejího využití v souladu s platným ÚP Lelekovice. Územní studie je zpracována ve smyslu § 30 zákona č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími vyhláškami č. 500/2006 Sb., 501/2006 Sb. a 502/2006 Sb., v platném znění. Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel schválil v souladu s § 30 odst. 4 stavebního zákona možnost využití územní studie podle §25 stavebního zákona jako územně plánovací podklad pro rozhodování v daném území a vložil dne 17.10.2017 data o územní studii do evidence územně plánovací činnosti.

Na Dlouhých - titulní list
Prověření možnosti využití ÚS Na Dlouhých
A. Průvodní zpráva Na Dlouhých
B. Situace širších vztahů
C1. Celkový situační výkres
C2. Koordinační situace výkres regulativy Na Dlouhých
D1. Podélné profily Na Dlouhých
D2. Vzorové řezy Na Dlouhých