Navigace

Obsah

    ÚZEMNÍ PLÁN LELEKOVICE

 

TEXTOVÁ ČÁST

A. Textová část výroku územního plánu
Odůvodnění  - Příloha č.1
SEA - vyhodnocení vlivů na životní prostředí
URU - vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 

B. GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU
B.1 Základní členění území 1 : 5 000

B.2 Hlavní výkres 1 : 5000

B.3.1 Koncepce technické infrastruktury – kanalizace 1 : 5 000
B.3.2 Koncepce technické infrastruktury – zásobení vodou 1 : 5 000
B.3.3 Koncepce dopravní infrastruktury 1 : 5 000
B.3.4 Koncepce technické infrastruktury – energetika a spoje 1 : 5 000
B.4 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 1 : 5 000

 

D. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

D.1 Koordinační výkres 1 : 5 000
D.1.a Koordinační výkres - výřez 1 : 2 000
D.2 Širší vztahy 1 : 25 000
D.3 Předpokládaný zábor zemědělského půdního fondu 1 : 5 000

 ÚZEMNÍ STUDIE LELEKOVICE, LOKALITA "NAD SKLEPEM"

Pořizovatel prověřil Územní studii Lelekovice, lokalita „Nad Sklepem“, zpracovanou Ing. Petrem Strnadem a ověřil možnost jejího využití v souladu s platným ÚP Lelekovice. Územní studie je zpracována ve smyslu § 30 zákona č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími vyhláškami č. 500/2006 Sb., 501/2006 Sb. a 502/2006 Sb., v platném znění. Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel schválil v souladu s § 30 odst. 4 stavebního zákona možnost využití územní studie podle §25 stavebního zákona jako územně plánovací podklad pro rozhodování v daném území a vložil dne 17.10.2017 data o územní studii do evidence územně plánovací činnosti.

Nad Sklepem - titulní list
Prověření možnosti využití ÚS Nad Sklepem
A. Průvodní zpráva Nad Sklepem
B. Situace širších vztahů
C1. Celkový situační výkres
C2. Koordinační situační výkres regulativy Nad Sklepem
D1 Podélné profily Nad Sklepem
D2 Vzorové řezy Nad Sklepem

 ÚZEMNÍ STUDIE LELEKOVICE, LOKALITA "NA DLOUHÝCH"

Pořizovatel prověřil Územní studii Lelekovice, lokalita „Na Dlouhých“, zpracovanou Ing. Petrem Strnadem a ověřil možnost jejího využití v souladu s platným ÚP Lelekovice. Územní studie je zpracována ve smyslu § 30 zákona č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími vyhláškami č. 500/2006 Sb., 501/2006 Sb. a 502/2006 Sb., v platném znění. Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel schválil v souladu s § 30 odst. 4 stavebního zákona možnost využití územní studie podle §25 stavebního zákona jako územně plánovací podklad pro rozhodování v daném území a vložil dne 17.10.2017 data o územní studii do evidence územně plánovací činnosti.

Na Dlouhých - titulní list
Prověření možnosti využití ÚS Na Dlouhých
A. Průvodní zpráva Na Dlouhých
B. Situace širších vztahů
C1. Celkový situační výkres
C2. Koordinační situace výkres regulativy Na Dlouhých
D1. Podélné profily Na Dlouhých
D2. Vzorové řezy Na Dlouhých