Navigace

Obsah

    POPLATKY ODVÁDĚNÉ OBCI - PŘEHLED

Všechny poplatky vybírané obcí lze uhradit v období  od 1.2. do 30.6. roku, na který se poplatky platí (kromě nájmu z hrobového místa, kde se platí na 11 let, ne tedy každoročně).

Poplatky lze uhradit v hotovosti na pokladně v kanceláři OÚ (nejlépe v úřední dny, tj. Po, St od 8 - 11.15 h,12.15 – 17 h), složenkou (vydáme v kanceláři OÚ) nebo bezhotovostně na bankovní účet u KB 

KB č.ú. 4829641/0100

Bezhotovostní platby provádějte z důvodu rozlišení každou zvlášť a uvádějte patřičný variabilní symbol a specifický symbol.

OHLAŠOVACÍ POVINNOST
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo výsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu. O vrácení přeplatku je možné požádat na základě Žádosti (formulář je na stránkách obce nebo v kanceláři OÚ) v případě, že dosahuje nejméně částku 100,- Kč.

 

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Výše poplatku za komunální odpad je 500,- Kč za osobu. 

Od poplatku jsou osvobozeny „děti, a to do konce kalendářního roku, ve kterém dovršily 10. rok věku, ve kterém jim dle vyhlášky vzniká poplatková povinnost“.

Samolepky na popelnice se pro rok 2017 nevydávají.

 

POPLATEK ZA PSA

Výše poplatku za psa je 100,- Kč, za každého dalšího 150,- Kč. 

Poplatek ze psa může dosahovat ze zákona výše až 1500,- Kč.

Poplatek za psa má regulační funkci, tedy má regulovat počet psů v obci a neslouží k odměňování pracovníka, který by po psech uklízel psí exkrementy. V Lelekovicích je výše poplatku velmi nízká neboť věříme, že každý majitel psa si uvědomuje zodpovědnost, kterou má za svého čtyřnohého přítele. A to jak v povinnost vodit psa na vyhrazených místech na vodítku, tak povinnost uklízet na celém území obce psí exkrementy, aby  bylo vyhověno nařízení OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Obce Lelekovice číslo 1/2011 o veřejném pořádku. 

Občané (držitelé psů) při hotovostní platbě poplatků na pokladně v kanceláři OÚ obdrží sáčky na psí exkrementy. Ti, kteří provedou platbu bezhotovostně, si je vyzvednout v kanceláři OÚ.

 

OSTATNÍ POPLATKY V OBCI

Dále se vybírají nájmy z hrobových míst, nájmy z infotabulí a poutačů, nájmy z pozemků.

 

POPLATEK

VÝŠE POPLATKU KČ

DATUM ÚHRADY

VARIABILNÍ SYMBOL

SPECIFICKÝ SYMBOL

KOMUNÁLNÍ ODPAD 500,- 1.2.- 30.6. rodné číslo poplatníka

ČÍSLO POPISNÉ A ORIENTAČNÍ (nebo evidenční)

např. č.p. je 636 a č.o. je 31, tzn. ve tvaru 63631

PES

první 100,-

každý další 150,-

1.2. - 30.6. rodné číslo držitele psa nebo  IČO

ČÍSLO POPISNÉ A ORIENTAČNÍ (nebo evidenční)

např. č.p. je 636 a č.o. je 31, tzn. ve tvaru 63631

NÁJMY Z HROBOVÝCH MÍST     3632 ČÍSLO HROBOVÉHO MÍSTA
NÁJMY Z POZEMKŮ   1.2. - 30.6. 2131

ČÍSLO POPISNÉ A ORIENTAČNÍ (nebo evidenční)

např. č.p. je 636 a č.o. je 31, tzn. ve tvaru 63631

NÁJMY Z INFOTABULÍ A POUTAČŮ   1.2. - 30.6. 2111

ČÍSLO POPISNÉ A ORIENTAČNÍ (nebo evidenční)

např. č.p. je 636 a č.o. je 31, tzn. ve tvaru 63631