Obec Lelekovice
Lelekovice

První poválečná léta (zápisy z roku 1946-1947)

Na opravě školy odpracovali občané přes dva tisíce hodin zdarma. 
Druhá světová válka - rok 1946-1947   první poválečná léta

V roce 1946 obdržela obec od ONV Brno-venkov jako válečnou náhradu za poškození školy 30.000,- Kčs.
Oprava obecné školy byla rozpočtena na 38.850,- Kčs, z toho připadlo na Lelekovice 20.156,- Kčs, na Českou 16.694,- Kčs. Opravu prováděl František Novotný z Kuřimi. Na opravě školy odpracovali občané přes dva tisíce hodin zdarma.
Místní národní výbor měl v té době tyto komise:
finanční, hospodářskou, požární a bezpečnostní, sociální a zdravotnickou, stavební a plánovací, rostlino-lékařskou, osvětovou, bytovou a pro sběr odpadů.
 
Obecní příjmy v roce 1947 obnášely 78.641,- Kčs, vydání 247.228,- Kčs. Schodek ve výši 168.587,- Kčs byl uhrazen 125% přirážkou k domovní dani a 350% přirážkou k ostatním daním. Schválen byl mimořádný rozpočet hasičského sboru na zakoupení hasičského auta v obnosu 120.000,- Kčs.
 
Dne 30.března 1947 byla v sokolovně první veřejná schůze MNV na téma: „MNV hovoří s lidem“, za účasti 132 občanů a generála justiční služby dr. Boh. Ečera z Brna, kde bylo předneseno: po Němcích bylo zkonfiskováno 9 domů, 5 chat, odvedeno bylo 100.796,- Kčs za svršky, 276.669,- Kčs na zajištěné hotovosti, 22.834,- Kčs na nájemném, za 92.657,- Kčs životních pojistek, 385.655 Kčs na vkladních knížkách, 12 velkých beden gumového zboží a hedvábí bylo odvedeno národní správě fy. Mach v Brně, dále 364 kusů zlatých, stříbrných a platinových předmětů, 584,9 g surového ryzího zlata, 136,7 g surové platiny odvedeno zemskému finančnímu ředitelství v Brně. Okresnímu národnímu výboru v Brně bylo odvedeno 165 m různých látek, 310 kusů nových šatů pánských a dámských, 3 štočky kanafasu a plátna, 1 vysavač prachu, 1 americké hodiny, 6 velkých a 2 malé koberce, 389 kusů nádobí, broušeného skla a porcelánu, 42 obrazů - z části originálů a jiné drobnosti. Zemské finanční ředitelství v Brně převzalo dále 16 obrazů originálů a různé broušené sklo, zemské muzeum v Brně 2 originály obrazů a 1 americké hodiny.
Byla provedena přístavba školních záchodů nákladem 134 tis.Kčs stavitelem F. Novotným z Kuřimi. KNV v Brně přispěl částkou 25 tis.Kčs.
 
Veliká vedra v tomto roce ohrozila úrodu a naše zásobování vzhledem k nedostatku obilí, brambor a pícnin. Lidé z nedostatku krmiva odváděli a prodávali dobytek, takže příděl masa se nám zvýšil, ale zmenšily se dávky mouky, chleba a cukru. V této těžké době pomohl nám Sovětský svaz svými dodávkami žita, pšenice a másla.
Vydáním zákona o národním pojištění a poskytování důchodů ve stáří byl zrušen na obcích chudinský fond, protože se stal bezpředmětným.1
 
Přepsáno z II. dílu obecní kroniky kronikáře Josefa Dvořáčka.

O OBCI


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...