Obec Lelekovice
Lelekovice

Velká nezamĕstnanost roku 1932

Připravila -paní Jarmila Chlupová.

"Ani rok 1932 nebyl o nic veselejší..." 

Nezamĕstnanost

Stručné poznámky opakovanĕ informují o rozdĕlování potravinových lístků nezamĕstnaným, o sbírkách pro chudé, pro mrzáčky v Královĕ Poli (vybráno 157,-Kč), o volbách různých komisí a o obecním rozpočtu. Úvodní pasáž shrnuje bídu tĕch let takto: 

Letošní rok přinesl proti loňskému další zhoršení. Hospodáři naříkají na pokles cen hospodářských plodin a dobytka, dĕlnictvo je postiženo velikou nezamĕstnaností. Ještĕ před nĕkolika lety bylo vidĕti proudy lidí spĕchajících k vlaku do práce.  
Nyní chodí jich jen nepatrný zlomek a ani ti nejsou plnĕ zamĕstnáni. Pracují jen nĕkolik dní v týdnu za malou mzdu. V mnohých rodinách uhostila se proto nebývalá bída, která v zimních mĕsících dosahuje vrcholu.
 
Nezamĕstnaným vyplácí se státní podpora, přidĕlují se lístky na potraviny. Je to však málo na velikou bídu. Dĕlnictvo nežádá almužny, chce práci, které však není.
Nyní v zimĕ není práce ani u hospodářů. Před lety obživili se u nich lidé mlácením obilí. Mlátívalo se dlouho v zimĕ cepy. Nyní, po zavedení mlátiček s elektrickým pohonem, má každý vymláceno hned na podzim.
 
Není práce ani v lese, ponĕvadž dřevo nejde na odbyt. Stavební ruch byl proti jiným letům nepatrný. Mĕsta jsou zásobována palivovým dřevem z Českomoravské vysočiny, kde byly katastrofální vichřice. Leží tam dosud ohromné spousty vyvrácených stromů.
 
Pro místní nezamĕstnané byla vykonána sbírka, která vynesla 326 Kč, 50 kg masa, 26 kg mouky pšeničné, 115 kg žitné, 600 kg brambor. Za obnos přikoupeno mouky pšeničné. Moukou podĕleno 68 rodin, chlebem 80, masem 50, brambory 24 rodin.
  
Koncem roku proveden soupis dobytka v obci. Bylo napočteno: 13 telat, 2 býci, 19 jalovic, 92 krav, 1 kus skopového dobytka, 1 kozel, 244 koz, 2 kanci, 8 jednoletých prasnic, 12 selat do osmi nedĕl, 64 vepřů od 2 do 6 mĕsíců, 137 starších než půl roku a 30 koní.

Ledová zima

V zimĕ 1932-33 bylo velmi málo snĕhu; dĕti se sotva povozily na saních. Začátkem prosince začala se tvořiti na stromech jinovatka, která stále rostla, protože to trvalo asi 6 nedĕl.  Stromy, telegrafní dráty a tyče byly obaleny ledem. Noviny psaly, že na metru drátu bylo 8, 10 i vice kg ledu. Není proto divu, že dráty valem se trhaly a spojení bylo přerušeno. Hrozné spousty způsobila ledovice v lesích. Stromy nemohli unésti tíži ledu a proto se lámaly jako sirky. 

 Lesem bylo nebezpečno jíti. Všude ležely nevídané hromady dřeva; podle sdĕlení hajných bylo jen na Babím lomĕ a nejbližším okolí nalámáno 2000 m3 dřeva. Domácí dĕlníci nestačili je pořezati, ve vranovském revíře pracovali dĕlníci ze Slovenska a Podkarpatské Rusi.


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...