Navigace

Obsah

    PŘIPRAVOVANÉ AKCE

VÝSTAVBA PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE K MATEŘSKÉ ŠKOLE A REKONSTRUKCE ULICE PASEKY

17.12.2018
Projekty na obě komunikace jsou dokončeny. Zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci. 

Po přístavbě třídy nad kuchyní mateřské školy a nedávné rekonstrukci zahrady je potřeba konečně zpevnit povrch příjezdové komunikace ke školce. 

Další z místních komunikací, která projde rekonstrukcí je ulice Paseky. Dočká se chodníku po celé délce, nového povrchu, sjednocených chodníků a sjezdů k jednotlivým nemovitostem v ulici s řadovkami, několika nových prakovacích míst a nového umístění stání pro kontejnery. Bude položeno nové vedení veřejného osvětlení.

 

 PŘÍSTAVBA ŠKOLY

Na podzim 2017 byly vyzvány projekční či architektonické kanceláře ke zpracování projektové studie investičního záměru „Přístavba a stavební úpravy ZŠ Lelekovice“, která měla obsahovat komplexní řešení kapacitních potřeb školy včetně případných stavebních úprav stávajících objektů a návrh rekonstrukce vnitřních prostor. Z obdržených návrhů bylo vybráno řešení vypracované Ing. arch. Gustavem Křivinkou. 

VIZUALIZACE 1

VIZUALIZACE 2

ŘEZ

 VÝSTAVBA ŠATEN NA POŇAVĚ

Projekt bude zahrnovat -  stavbu šaten se sociálním zázemím pro fotbal, tenis, hokej, bruslení a popř. další sporty. Součástí je i klubovna a bufet na terase stavby. Bude to dřevostavba v místě stávajících šaten, které jsou v havarijním stavu. Nutné bude vybudování nové kanalizační přípojky s čerpáním a výtlakem, provedení přeložky dešťové kanalizace a úpravy venkovních elektrorozvodů. Součástí akce bude i výstavba oplocených tenisových kurtů s umělým povrchem s osvětlením. Projekt bude řešit i zřízení nových parkovacích ploch a terénní úpravy v areálu. 

29.8.2016
Zastupitelé schválili společnost Top Projekt, architektonický atelier jako zpracovatele projektové dokumentace akce "Lelekovice - rekonstrukce šaten a výstavba tenisových kurtů ve sportovním areálu na Poňavě". Nabídková cena 377.200,- Kč bez DPH.

14.11.2016
Schválení podání o dotaci na MŠMT. Bohužel dotace nebyla přiznána.

leden 2017
Koncem roku 2016 byla podána žádost o dotaci na akci „Sportovní areál Miloše Kunzfelda v Lelekovicích“, která zahrnuje rekonstrukci šaten a výstavbu tenisového kurtu. Projektanti dolaďují projektovou dokumentaci. Po jejím odsouhlasení zastupitelstvem se uskuteční stavební řízení a s napětím budeme očekávat, jak si s naší žádostí o finanční podporu poradí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

20.2.2017
Schválení navrženého technického řešení dle projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. Z celé připravované akce bylo vyjmuto tenisové hřiště.

srpen 2018 
Jsou připravovány podklady pro vypsání výběrového řízení.

Do výběrového řízení se přihlásily dvy firmy, obě překročily maximální stanovenou cenu a musely být z výběrového řízení vyřazeny a výběrové řízení bylo zrušeno.

12.11.2018
Vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby.

17.12.2018
Na 4. jednání zastupitelstva obce bylo vypsáno nové výběrové řízení s maximální cenou 14.7 mil Kč bez DPH. 

ROZPOČET NA BUDOVU ŠATEN A SOUVISEJÍCÍ VYNUCENÉ INVESTICE

Současná situace šaten:

fotkafotka fotkafotkafotka

Projekt:

SITUACE

VIZUALIZACE 1

VIZUALIZACE 2

  

PRŮTAH OBCÍ - REKONSTRUKCE

14. březen 2016
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy se Správou údržby silnic Jihomoravského kraje pro stanovení postupu při přípravě stavby a při výběru zhotovitele jednotlivých projektových dokumentací na rekonstrukci silnice „III/37917 Lelekovice průtah“.

Zastupitelé připravují požadavky obce, které mají zapracovány do projektové dokumentace.

Leden 2017
Bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace a autorský dozor na rekonstrukci státní silnice. Snahou obce je vše připravit tak, aby se vlastní realizace stavby mohla uskutečnit v roce 2018.

Červen 2017
Ve spolupráci se Správou údržby silnic JmK se uskutečnilo již druhé výběrové řízení na zpracovatele akce „Projektová dokumentace včetně autorského dozoru – silnice III/37917 Lelekovice průtah“. Ani tentokrát jsme neobdrželi žádnou nabídku. 

  

REKONSTRUKCE SÍTĚ NÍZKÉHO NAPĚTÍ V OBCI - ULICE HLAVNÍ, ÚVOZ, VE DVOŘE, KOUT, POŇAVA, PASEKY A PŘÍHON

 

Počátkem roku 2015 začala obec jednat se společností  E.ON o rekonstrukci sítě nízkého napětí při současném uložení vedení do země. V minulém roce už někteří občané obdrželi dopis od společnosti PROSIG s.r.o.

Vzhledem k věku stávající sítě nízkého napětí a plánované rekonstrukci průtahu obcí, je naplánovaná obnova NN načasovaná velmi příhodně. S obnovou vedení nízkého napětí dojde taky k obnově veřejného osvětlení a jeho sjednocení v daných lokalitách. Věříme, že i přes dočasné nepohodlí a ztížené podmínky v jednotlivých nemovitostech v době rekonstrukce, dojde k celkovému zlepšení zásobování energií a také k lepšímu estetickému dojmu z obce, bez zbytečných drátů. Náklady spojené s rekonstrukcí jdou za společností E.ON.

Prosíme obyvatele, aby přistoupili k této změně pozitivně a byli pracovníkům firmy PROSIG nápomocni a vstřícní, je to jedinečná možnost, jak při zkvalitnění dodávky elektrické energie do jednotlivých nemovitostí, zlepšit i vzhled obce.

Děkujeme – obec Lelekovice.

 

Podrobnější informace o provádění celé rekonstrukce poskytnuté společností PROSIG s.r.o.:

 

E.ON Distribuce, a.s. v zastoupení společností E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, zahájila prostřednictvím svého projekčního partnera – PROSIG s.r.o., Hviezdoslavova 1359/53, 627 00 Brno, práce na vypracování projektových dokumentací pro územní řízení, provádění stavby a následné zajištění dokladů umožňujících realizaci staveb obnovy sítě NN v obci Lelekovice na ulicích Hlavní, Úvoz, Ve Dvoře, Kout, Poňava, Paseky a Příhon, jedná se o stavby s názvem „Lelekovice, hlavní, rek. NN“ a  „Lelekovice, Poňava, rek. NN“.

Jedná se o nahrazení venkovního vedení NN zemním kabelovým vedením NAYY-J 4x240, 4x150, 4x95 a 4x50 mm2. Jednotlivé přípojky budou řešeny zasmyčkováním páteřního kabelu NN do přípojkových smyčkovacích skříní SS1(2)00, které se umístí v oplocení předzahrádek nebo v obvodové zdi domu, tak aby skříně byly na hranici pozemku odběratele, dle platných ČNS, PNE a TNS.

Tímto řešením se docílí zkvalitnění dodávky el. energie  a odstraněním venkovního vedení dojde ke zlepšení vnějšího vzhledu obce i soukromých objektů. Z tohoto důvodu dojde k výměně domovních přípojek NN včetně samotného odvodu s nové přípojkové skříně SS1(2)00 do stávajícího elektroměru a to novým zemním kabelem NYY 4x10. Všechny tyto práce včetně zapravení domů a okolí po zásahu jsou plně hrazeny distribuční společností E.ON Distribuce, a.s., všechny práce jsou bez nákladů stávajících odběratelů elektrické energie, jedná se o stavební obnovu sítě NN.

Součástí projednávání s majiteli dotčenými energetickým zařízením (kabelové skříně a kabel NN), bude zajištění uzavření smluv o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene dle „energetického“ zákona 458/2000 Sb. v platném znění a projednání (odsouhlasení) provedení nových odvodů do elektroměrů (HDV).

Projektové dokumentace budou projednávány v období 05/2016 – 05/2017 s majiteli dotčených nemovitostí. Termín ukončení projekčních prací je plánován do 30.5.2017.

Samotná realizace stavby je plánována na rok 2018 s ohledem na plánovanou rekonstrukci krajské silnice směr Vranov.

Podrobnější informace Vám sdělí zástupce projekční společnosti PROSIG, s.r.o., který některé z Vás již kontaktoval za účelem projednání projektové dokumentace předmětných staveb.

Marek Tomáš – vedoucí projektant

Tel./fax: 548 211 464

GSM: 733 739 540

www.prosig.cz

 

 

NAHORU