Obec Lelekovice
Lelekovice

STOČNÉ

POPLATKY ZA ODVOD SPLAŠKOVÝCH VOD

Obec Lelekovice je majitelem a provozovatelem veřejné splaškové kanalizace v obci.

Stočné je tedy hrazeno Obci Lelekovice (vodné je hrazeno společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.).

Každá stávající i nově vzniklá nemovitost napojená na veřejnou splaškovou kanalizaci musí mít s obcí Lelekovice uzavřenou Smlouvu o odvádění splaškových vod podle zvolené varianty fakturace.

Fakturaci stočného lze provádět dle směrných čísel nebo dle odečtu vodoměru.

 

Fakturace dle směrných čísel - jedná se o 35 m3/občan/rok. V přepočtu jde o množství cca 96 litrů na osobu na den. V tomto množství je zahrnuto veškeré splachování toalet, mytí, sprchování, koupání, ale i praní, mytí nádobí atd. Pro fakturaci je tedy směrodatný počet osob, který nemovitost trvale užívá (bez vazby na trvalý pobyt v obci Lelekovice).

Fakturace probíhá 2x ročně (za 1. a 2. pololetí)

Smlouva o odvádění splaškových vod - směrná čísla

 

Fakturace dle odečtu vodoměru - lze v případě jediného veřejného zdroje pitné vody - odběru z obecního vodovodu. Množství odpadních vod se stanovuje odečtem vodoměru, je tedy ve stejné výši jako vodné.

Fakturace probíhá 1x ročně, vždy po odečtech vodoměrů, které provádí v průběhu května Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Smlouva o odvádění splaškových vod - vodoměry

 

Cena stočného za 1 m3 pro rok 2022 je 42,58 vč. 10% DPH

Cena stočného za 1 m3 pro rok 2023 je 51,09 vč. 10% DPH

 

Kontakt: tel. 541 232 162, e-mail: jobova@lelekovice.cz

 

Ostatní dokumenty:

Čestné prohlášení - směrná čísla - změna počtu osob

Smlouva o odvádění splaškových vod - rekreace - nemovitost je užívána pouze určitou část v roce

Smlouva o odvádění splaškových vod - podnikání

Smlouva o odvádění splaškových vod - veřejné budovy, zdravotnictví, sport

 

Právní předpis:

Zákon č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Vyhláška č. 428/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...