Obec Lelekovice
Lelekovice

STOČNÉ

POPLATKY ZA ODVOD ODPADNÍCH VOD

Obec Lelekovice je majitelem a provozovatelem veřejné splaškové kanalizace v obci. Stočné je tedy hrazeno Obci Lelekovice (vodné je hrazeno společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.). Každá stávající i nově vzniklá nemovitost napojená na veřejnou splaškovou kanalizaci musí mít s obcí Lelekovice uzavřenou Smlouvu o odvádění odpadních vod podle zvolené varianty fakturace. Fakturaci stočného lze provádět dle směrných čísel nebo dle odečtu vodoměru.

Fakturace dle směrných čísel - jedná se o 35 m3/občan/rok. V přepočtu jde o množství cca 96 litrů na osobu na den. V tomto množství je zahrnuto veškeré splachování toalet, mytí, sprchování, koupání, ale i praní, mytí nádobí atd. Pro fakturaci je tedy směrodatný počet osob, který nemovitost trvale užívá (bez vazby na trvalý pobyt v obci Lelekovice). Fakturace probíhá 2x ročně (za 1. a 2. pololetí)

Smlouva o odvádění odpadních vod - směrná čísla

Fakturace dle odečtu vodoměru - lze v případě jediného veřejného zdroje pitné vody - odběru z obecního vodovodu. Množství odpadních vod se stanovuje odečtem vodoměru, je tedy ve stejné výši jako vodné. Fakturace probíhá 1x ročně, vždy po odečtech vodoměrů, které provádí v průběhu května Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Smlouva o odvádění odpadních vod - vodoměry

CENA STOČNÉHO
Pro rok 2022:  38,71 za 1 m3  bez DPH = 42,59 s DPH 10%
Pro rok 2023:  46,45 za 1 m3  bez DPH = 51,09 s DPH 10%


PLATBA STOČNÉ
Komerční banka
123-6703500287/0100 


KONTAKT:
tel. 541 232 162, e-mail: podatelna@lelekovice.com


OSTATNÍ DOKUMENTY:
Čestné prohlášení - směrná čísla - změna počtu osob

Smlouva o odvádění odpadních vod - rekreace - nemovitost je užívána pouze určitou část v roce

Smlouva o odvádění odpadních vod - podnikání

Smlouva o odvádění odpadních vod - veřejné budovy, zdravotnictví, sport


PRÁVNÍ PŘEDPIS:

Zákon č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Vyhláška č. 428/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...