Obec Lelekovice
Lelekovice

Územní studie


ÚZEMNÍ STUDIE LELEKOVICE, LOKALITA Z 22 "MACKOVEC"

Prověření možnosti využití ÚS Lelekovice
Územní studie - Z22


ÚZEMNÍ STUDIE LELEKOVICE, LOKALITY Z 35 "HLAVNÍ 1" A Z 36 "HLAVNÍ 2"

Předložená Územní studie Lelekovice, lokality Z 35 „Hlavní 1“ a Z 36 „Hlavní 2“, k.ú. Lelekovice, zpracovaná Ing. arch. Barborou Jenčkovou byla pořizovatelem posouzena a lze konstatovat, že územní studie prokázala možné využití jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území.
Územní studie je zpracována v souladu s § 25 a § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) a s prováděcími vyhláškami č. 500/2006 Sb., 501/2006 Sb. a 502/2006 Sb., v platném znění.
Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel schválil v souladu s § 30 odst. 5, stavebního zákona možnost využití územní studie podle § 25, stavebního zákona jako územně plánovacího podkladu pro rozhodování v území a vložil dne 11.5.2020 data o územní studii do evidence územně plánovací činnosti.

Textová část – ÚS Lelekovice
1. situace koordinační
2. Komplex urbanistické řešení
3. Parcelace
4. Infrastruktura
5. Širší vztahy
20.05.11. Prověření možnosti využití ÚS Lelekovice, Lokality Z35 a Z 36


ÚZEMNÍ STUDIE LELEKOVICE, LOKALITA "PASEKY 2"

Předložená „Územní studie Lelekovice, lokalita Paseky 2“, k.ú. Lelekovice, zpracovaná architektonickou kanceláří NAN atelier, Ing. arch. Zdenou Němcovou byla pořizovatelem posouzena a lze konstatovat, že územní studie prokázala možné využití jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území.
Územní studie je zpracována v souladu s § 25 a § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) a s prováděcími vyhláškami č. 500/2006 Sb., 501/2006 Sb. a 502/2006 Sb., v platném znění.
Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel schválil v souladu s § 30 odst. 5, stavebního zákona možnost využití územní studie podle § 25, stavebního zákona jako územně plánovacího podkladu pro rozhodování v území a vložil dne 16.1.2019 data o územní studii do evidence územně plánovací činnosti.

Prověření možnosti využití ÚS Lelekovice, Paseky 2
LELE_PASEKY2_US_A
LELE_PASEKY2_US_B1
LELE_PASEKY2_US_B2
LELE_PASEKY2_US_B3
LELE_PASEKY2_US_B4
LELE_PASEKY2_US_Seznam dokumentace
LELE_PASEKYE_US_titulka

Vyjádření:

LELE_US_BVaK_vyj
LELE_US_CETIN_sit
LELE_US_CETIN_vyj
LELE_US_EON_op
LELE_US_EON_vyj
LELE_US_GRID_gar
LELE_US_GRID_vyj
LELE_US_Obec_kanalizace

NAHORU


ÚZEMNÍ STUDIE LELEKOVICE, LOKALITA "NAD SKLEPEM"

Pořizovatel prověřil Územní studii Lelekovice, lokalita „Nad Sklepem“, zpracovanou Ing. Petrem Strnadem a ověřil možnost jejího využití v souladu s platným ÚP Lelekovice. Územní studie je zpracována ve smyslu § 30 zákona č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími vyhláškami č. 500/2006 Sb., 501/2006 Sb. a 502/2006 Sb., v platném znění. Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel schválil v souladu s § 30 odst. 4 stavebního zákona možnost využití územní studie podle §25 stavebního zákona jako územně plánovací podklad pro rozhodování v daném území a vložil dne 17.10.2017 data o územní studii do evidence územně plánovací činnosti.

Nad Sklepem - titulní list
Prověření možnosti využití ÚS Nad Sklepem
A. Průvodní zpráva Nad Sklepem
B. Situace širších vztahů
C1. Celkový situační výkres
C2. Koordinační situační výkres regulativy Nad Sklepem
D1 Podélné profily Nad Sklepem
D2 Vzorové řezy Nad Sklepem

NAHORU


ÚZEMNÍ STUDIE LELEKOVICE, LOKALITA "NA DLOUHÝCH"

Pořizovatel prověřil Územní studii Lelekovice, lokalita „Na Dlouhých“, zpracovanou Ing. Petrem Strnadem a ověřil možnost jejího využití v souladu s platným ÚP Lelekovice. Územní studie je zpracována ve smyslu § 30 zákona č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími vyhláškami č. 500/2006 Sb., 501/2006 Sb. a 502/2006 Sb., v platném znění. Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel schválil v souladu s § 30 odst. 4 stavebního zákona možnost využití územní studie podle §25 stavebního zákona jako územně plánovací podklad pro rozhodování v daném území a vložil dne 17.10.2017 data o územní studii do evidence územně plánovací činnosti.

Titulní stránka
Prověření možnosti využití ÚS Na Dlouhých
A. Průvodní zpráva Na Dlouhých
C1. Ortofotomapa
C2. Situace širších vztahů
C3. Koordinační situační výkres
C4. Koordinační situační výkres

NAHORU


ÚZEMNÍ STUDIE LELEKOVICE, LOKALITA „MAKOVEC"

A. Textová část - Makovec (6.8 MB)
1. Koordinační situace (230.74 kB)
2. Komplexní urbanistické řešení (167.11 kB)
3. Návrh parcelace (93.42 kB)
4.Dopravní a technická infrastruktura (173.75 kB)
5. Širší vztahy, vztah k ÚPD (1.77 MB)
 


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...