Obec Lelekovice
Lelekovice

Investiční akce v přípravě

NOVÝ EKODVŮR A PARKOVIŠTĚ K HASIČCE

V procesu projektování je nyní záměr vybudovat nový ekodvůr a parkoviště na místě starého ekodvora.
Se začátkem výstavby se počítá ve druhé polovině tohoto roku.

ualizace

 

ARCHITEKTONICKÁ SITUACE

VÝKRES BUDOVY EKODVORU A ÚDRŽBY OBCE

SITUACE - DOPRAVA 


VYHLÍDKA NA PASEKÁCH

Na jaře 2017 byli osloveni pánové Gustav Křivinka, Marek Štěpán, Ivo Balusek a Petr Starý s poptávkou na vypracování projektové dokumentace na vyhlídku na obecním pozemku na Pasekách.

30.6.2017 byl vybrán návrh Gustava Křivinky, a v červenci 2017 bylo objednáno zpracování projektové dokumentace v ceně 81.070 Kč s DPH. 

Projekt nepodléhá ani ohlašovací povinnosti dle zákona 183/2006, §79, odst. 2 písmeno r.

Plánovaný rozpočet na stavbu je 1,44 mil. Kč s DPH.
Obec bude žádat o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj.

foto

foto


PRŮTAH OBCÍ - REKONSTRUKCE

14. březen 2016
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy se Správou údržby silnic Jihomoravského kraje pro stanovení postupu při přípravě stavby a při výběru zhotovitele jednotlivých projektových dokumentací na rekonstrukci silnice „III/37917 Lelekovice průtah“.

Zastupitelé připravují požadavky obce, které mají zapracovány do projektové dokumentace.

Leden 2017
Bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace a autorský dozor na rekonstrukci státní silnice. Snahou obce je vše připravit tak, aby se vlastní realizace stavby mohla uskutečnit v roce 2018.

Červen 2017
Ve spolupráci se Správou údržby silnic JmK se uskutečnilo již druhé výběrové řízení na zpracovatele akce „Projektová dokumentace včetně autorského dozoru – silnice III/37917 Lelekovice průtah“. Ani tentokrát jsme neobdrželi žádnou nabídku. 

Únor 2019
Proběhla další koordianční schůzka nad přípravou projektové dokumentace za přítomnosti SÚS, projektanta, Kordisu, SŽDC a dalších. 


REKONSTRUKCE SÍTĚ NÍZKÉHO NAPĚTÍ V OBCI - ULICE HLAVNÍ, ÚVOZ, VE DVOŘE, KOUT, POŇAVA, PASEKY A PŘÍHON

Počátkem roku 2015 začala obec jednat se společností  E.ON o rekonstrukci sítě nízkého napětí při současném uložení vedení do země. V minulém roce už někteří občané obdrželi dopis od společnosti PROSIG s.r.o.

Vzhledem k věku stávající sítě nízkého napětí a plánované rekonstrukci průtahu obcí, je naplánovaná obnova NN načasovaná velmi příhodně. S obnovou vedení nízkého napětí dojde taky k obnově veřejného osvětlení a jeho sjednocení v daných lokalitách. Věříme, že i přes dočasné nepohodlí a ztížené podmínky v jednotlivých nemovitostech v době rekonstrukce, dojde k celkovému zlepšení zásobování energií a také k lepšímu estetickému dojmu z obce, bez zbytečných drátů. Náklady spojené s rekonstrukcí jdou za společností E.ON.

Prosíme obyvatele, aby přistoupili k této změně pozitivně a byli pracovníkům firmy PROSIG nápomocni a vstřícní, je to jedinečná možnost, jak při zkvalitnění dodávky elektrické energie do jednotlivých nemovitostí, zlepšit i vzhled obce.

Děkujeme – obec Lelekovice.

Podrobnější informace o provádění celé rekonstrukce poskytnuté společností PROSIG s.r.o.:

E.ON Distribuce, a.s. v zastoupení společností E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, zahájila prostřednictvím svého projekčního partnera – PROSIG s.r.o., Hviezdoslavova 1359/53, 627 00 Brno, práce na vypracování projektových dokumentací pro územní řízení, provádění stavby a následné zajištění dokladů umožňujících realizaci staveb obnovy sítě NN v obci Lelekovice na ulicích Hlavní, Úvoz, Ve Dvoře, Kout, Poňava, Paseky a Příhon, jedná se o stavby s názvem „Lelekovice, hlavní, rek. NN“ a  „Lelekovice, Poňava, rek. NN“.

Jedná se o nahrazení venkovního vedení NN zemním kabelovým vedením NAYY-J 4x240, 4x150, 4x95 a 4x50 mm2. Jednotlivé přípojky budou řešeny zasmyčkováním páteřního kabelu NN do přípojkových smyčkovacích skříní SS1(2)00, které se umístí v oplocení předzahrádek nebo v obvodové zdi domu, tak aby skříně byly na hranici pozemku odběratele, dle platných ČNS, PNE a TNS.

Tímto řešením se docílí zkvalitnění dodávky el. energie  a odstraněním venkovního vedení dojde ke zlepšení vnějšího vzhledu obce i soukromých objektů. Z tohoto důvodu dojde k výměně domovních přípojek NN včetně samotného odvodu s nové přípojkové skříně SS1(2)00 do stávajícího elektroměru a to novým zemním kabelem NYY 4x10. Všechny tyto práce včetně zapravení domů a okolí po zásahu jsou plně hrazeny distribuční společností E.ON Distribuce, a.s., všechny práce jsou bez nákladů stávajících odběratelů elektrické energie, jedná se o stavební obnovu sítě NN.

Součástí projednávání s majiteli dotčenými energetickým zařízením (kabelové skříně a kabel NN), bude zajištění uzavření smluv o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene dle „energetického“ zákona 458/2000 Sb. v platném znění a projednání (odsouhlasení) provedení nových odvodů do elektroměrů (HDV).

Projektové dokumentace budou projednávány v období 05/2016 – 05/2017 s majiteli dotčených nemovitostí. Termín ukončení projekčních prací je plánován do 30.5.2017.

Samotná realizace stavby je plánována na rok 2018 s ohledem na plánovanou rekonstrukci krajské silnice směr Vranov.

Podrobnější informace Vám sdělí zástupce projekční společnosti PROSIG, s.r.o., který některé z Vás již kontaktoval za účelem projednání projektové dokumentace předmětných staveb.

Marek Tomáš – vedoucí projektant
Tel./fax: 548 211 464
GSM: 733 739 540
www.prosig.cz

NAHORU


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...