Obec Lelekovice
Lelekovice

Investiční akce v přípravě

BYDLENÍ PRO SENIORY

foto

Na jaře 2023 obec odkoupila RD s cílem vybudovat několik bytů pro seniory.
Po koupi rodinného domu v Zahumení č. p. 308 bylo provedeno zaměření, aby se ověřil soulad skutečností s dostupnou stavební dokumentací. Je hotová architektonická studie a připravuje se dokumentace pro vydání stavebního povolení. 

fotofotofotofoto


ZALOŽENÍ MOKŘADU

2023 - je dokončena dokumentace pro založení mokřadu na Tišnovce. Současně je požádána o podporu tohoto projektu Agentura na ochranu krajiny a přírody. Realizace pravděpodobně v roce 2024.

CELKOVÁ SITUACE
VEGETAČNÍ ÚPRAVY
PŘÍČNÉ ŘEZY


OPRAVA STŘECHY MATEŘSKÉ ŠKOLY

2022 - Na staré části mateřské školy je střecha v nevyhovujícím stavu a po revizi je provizorně zajištěna přidanými dřevěnými nosníky

2023 - je dokončena projektová dokumentace na výměnu střechy. Předpokládaná realizace v roce 2024 o letních prázdninách.


OPRAVA OBECNÍHO ÚŘADU

2022 – jsou započaty první kroky pro přípravu modernizace obecního úřadu, který se stane bezbariérovým.


PRŮTAH OBCÍ – REKONSTRUKCE

14. březen 2016
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy se Správou údržby silnic Jihomoravského kraje pro stanovení postupu při přípravě stavby a při výběru zhotovitele jednotlivých projektových dokumentací na rekonstrukci silnice „III/37917 Lelekovice průtah“.

Zastupitelé připravují požadavky obce, které mají zapracovány do projektové dokumentace.

Leden 2017
Bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace a autorský dozor na rekonstrukci státní silnice. Snahou obce je vše připravit tak, aby se vlastní realizace stavby mohla uskutečnit v roce 2018.

Červen 2017
Ve spolupráci se Správou údržby silnic JmK se uskutečnilo již druhé výběrové řízení na zpracovatele akce „Projektová dokumentace včetně autorského dozoru – silnice III/37917 Lelekovice průtah“. Ani tentokrát jsme neobdrželi žádnou nabídku. 

Únor 2019
Proběhla další koordianční schůzka nad přípravou projektové dokumentace za přítomnosti SÚS, projektanta, Kordisu, SŽDC a dalších. 

Leden 2022
Je podána žádost o stavební povolení. 


 

 

NAHORU


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...