Obec Lelekovice
Lelekovice

JAK VYŘÍDIT...

 

 TRVALÝ POBYT – OHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ

Změna místa trvalého pobytu /dle zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění/
Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na území ČR, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě i orientačním. Změnu místa trvalého pobytu ohlašuje občan České republiky starší 15 let osobně nebo jím pověřený zmocněnec na základě plné moci s ověřeným podpisem zmocnitele, zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun. Za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k potřebnému jednání, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce. Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit jeho podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.

JAKÝM ZPŮSOBEM MŮŽETE ZAHÁJIT ŘEŠENÍ TÉTO ŽIVOTNÍ SITUACE:

Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj. v případě ohlášení změny místa trvalého pobytu do Lelekovic na ohlašovně Obecního úřadu Lelekovice. Odhlášení v místě původního trvalého pobytu se neprovádí.

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky:
Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu. Na tomto sdělení je třeba ověření podpisu občana, ověření podpisu se nevyžaduje, pokud se občan dostaví na pracoviště ohlašovny osobně. Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu je povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu - dle § 10 a 12 zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění
Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh oprávněné osoby -  tj. vlastníka nebo nájemce objektu nebo jeho vymezené části, za splnění zákonných podmínek. Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a zároveň neužívání objektu nebo jeho vymezené části tímto občanem. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat. Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává nabytím právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.

Adresa pro doručování
Na žádost občana lze zavést do agendového informačního systému evidence obyvatel údaj o adrese, na kterou mají být občanu doručovány písemnosti /pokud se liší od adresy místa trvalého pobytu občana/. Tuto adresu ohlásí občan ohlašovně v místě trvalého pobytu písemně, tj. osobně žádost podepíše před pracovnicí ohlašovny, nebo zašle ohlašovně žádost o zavedení adresy pro doručování s ověřeným podpisem, případně datovou zprávou se  zaručeným elektronickým podpisem či prostřednictvím datové schránky občana. Jako adresu pro doručování nelze použít e-mail.

JAKÉ DOKLADY A INFORMACE MUSÍTE MÍT S SEBOU:

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

 • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který je k dispozici na každé ohlašovně (je možné používat pouze originální tiskopis)
 • předložit občanský průkaz, občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství
 • předložit doklad o vlastnictví domu nebo bytu (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu , případně úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Oprávněná osoba ( vlastník )může svůj souhlas potvrdit před pracovnicí ohlašovny, v tom případě není ověřený podpis třeba.

Správní a jiné poplatky:
Za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč. Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Doplňující zákony a předpisy:
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

HLÁŠENÍ POBYTU OSOB S CIZÍ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTÍ

Ohlašovna Obecní úřad Lelekovice, vykonává agendu ohlašovny trvalého pobytu pouze pro občany České republiky.
Agendy týkající se cizinců (např. agenda povolování pobytu, rušení údaje o místu hlášeného pobytu na návrh vlastníka objektu, poskytování údajů z informačního systému cizinců, poskytování údajů o cizincích hlášených k pobytu v objektu na žádost vlastníka objektu) spadají do kompetence regionálních pracovišť Oboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.
Kontakt na regionální pracoviště v Brně: adresa Brno, Hněvkovského 30/65
úřední hodiny PO, ST 8:00 – 17:00 hod., ÚT, ČT 8:00 - 14:00 hod.

Informace z jiných zdrojů:
MVČR - Informace pro cizince
http://www.mvcr.cz/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince.aspx

NAHORU


 PLATBA ZA KOMUNÁLNÍ ODPADY

Poplatníkem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je dle § 10e zák. č. 565/1990 Sb.

a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Osoba poplatník je daňovým subjektem a je povinen se přiznat k poplatku ohlášením nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, stejným způsobem ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří OÚ poplatek platebním výměrem a jeho výše může být navýšena až na trojnásobek. Pokud není poplatek uhrazen ani po jeho vyměření platebním výměrem, je následně vymáhán exekucí.

Osvobození od poplatku:

Od poplatku jsou osvobozeny osoby s trvalým pobytem v obci, které jsou:

 • děti, které nedovršily věku 6 let, a to včetně příslušného kalendářního roku, v němž této věkové hranice dosáhnou. Za nezletilé poplatníky starší 6 let poplatek hradí zákonný zástupce,
 • osoby, které dovršily věku 75 let, a to včetně příslušného kalendářní roku, v němž této věkové hranice dosáhnou.

JAKÉ DOKLADY A INFORMACE MUSÍTE MÍT S SEBOU:

Doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Cizinci dokládají průkaz o povolení k pobytu.

FORMA ÚHRADY POPLATKU

 1. v hotovosti nebo kartou na pokladně Obecního úřadu Lelekovice
 2. složenkou
 3. bezhotovostně na bankovní účet 4829641/0100

Splatnost poplatků je od 1.2. do 30.6. příslušného kalendářního roku.
Částka 800 Kč na poplatníka.

Variabilní symbol
Rodné číslo poplatníka

Specifický symbol
Číslo popisné a orientační (nebo evidenční) např. č.p. je 636 a č.o. je 31, tzn. ve tvaru 63631

PŘIZNÁNÍ K POPLATKU

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Obecně závazná vyhláška obce Lelekovice OZV č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

NAHORU


 POPLATKY ZA ODVOD SPLAŠKOVÝCH VOD

Obec Lelekovice je majitelem a provozovatelem veřejné splaškové kanalizace. V případě napojení nemovitosti na kanalizaci je třeba uzavření smlouvy o odvádění splaškových vod. 

Fakturace stočného je možná ve dvou variantách:

1) FAKTURACE DLE SMĚRNÝCH ČÍSEL

Na základě vyhlášky č. 428/2001 Sb. o roční potřebě vody dle Přílohy č. 12 – jedná se o 35 m3 /osoba/rok. Jde o průměrné množství, které je celostátním průzkumem vysledováno. V přepočtu jde o množství cca 96 litrů na osobu na den. V tomto množství je zahrnuto veškeré splachování toalet, mytí, sprchování, koupání, ale i praní, mytí nádobí atd. 

2) FAKTURACE DLE ODEČTU VODOMĚRU

Lze v případě jediného zdroje pitné vody – odběru z obecního vodovodu. Množství odpadních vod se stanovuje odečtem vodoměru, je tedy ve stejné výši jako vodné. V případě využívání soukromého zdroje vody (studny) tato varianta nelze.

SMLOUVY KE STAŽENÍ

PLATBY STOČNÉHO:

Na účet  Komerční banky č. 123-6703500287/0100

Variabilní symbol
Číslo faktury

Specifický symbol
Číslo popisné domu

nebo v hotovosti nebo kartou na pokladně Obecního úřadu Lelekovice.

V případě dotazů volejete na tel. 541 232 162

NAHORU


PŘIHLÁŠENÍ PSA – POPLATEK ZA PSA

Místní poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Lelekovice. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří 3 měsíců nebo v den, kdy nabyl psa staršího 3 měsíců.
Ohlašovací povinnost – držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

JAKÉ DOKLADY A INFORMACE MUSÍTE MÍT S SEBOU:

občanský průkaz 

Správní a jiné poplatky:

 1. za prvního psa 100 Kč / rok
 2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150 Kč /rok

Splatnost poplatku:
Poplatek je splatný nejpozději do 30.6. příslušného roku. Vznikne-li poplatková povinnost po tomto datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Osvobození:
Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které držitelem průkazu ZTP/P  podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba vlastnící psa cvičeného pro canis terapii, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
Neuhrazení poplatku:
Pokud není poplatek uhrazen včas a ve správné výši je následně vyměřen platebním výměrem a jeho výše může být navýšena až na trojnásobek. Pokud není poplatek uhrazen ani po jeho vyměření platebním výměrem, je následně vymáhán exekucí.

FORMA ÚHRADY POPLATKU

 1.  v hotovosti nebo kartou na pokladně Obecního úřadu Lelekovice
 2. složenkou
 3. bezhotovostně na bankovní účet KB 4829641/0100

Splatnost poplatků je od 1.2. do 30.6. příslušného kalendářního roku.
Částka 100 Kč na prvního psa, 150 Kč na každého dalšího psa téhož držitele.

Variabilní symbol
Rodné číslo majitele psa nebo IČO/1341

Specifický symbol
Číslo popisné a orientační (nebo evidenční) např. č.p. je 636 a č.o. je 31, tzn. ve tvaru 63631 rodinného domu nebo chaty

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Obecně závazná vyhláška Obce Lelekovice OZV č. 6/2019 o místním poplatku ze psů
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:
Nesplněním ohlašovací povinnosti se poplatník vystavuje riziku uložení pořádkové pokuty až do výše 50.000 Kč 

NAHORU


 OVĚŘENÍ PODPISU A LISTIN – LEGALIZACE A VIDIMACE

Dle Zákona č. 21/2006 Sb. ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu vykonávají Ministerstvo vnitra, Krajské úřady, Obecní úřady s rozšířenou působností, obecní úřady, úřady městských částí, újezdní úřady, držitel poštovní licence, Hospodářská komora ČR.

Legalizaci a vidimaci provádí také notáři dle Notářského řádu č. 358/1992 Sb.

Legalizace – ověření podpisu
Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá.

Legalizace se neprovede  je-li legalizován podpis na listině, která neobsahuje žádný text, nemůže-li žadatel o legalizaci psát a listina současně neobsahuje jeho podpis, jde-li o legalizaci podpisu na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce, a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána, a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého. Jde-li o legalizaci podpisu nahrazeného mechanickými prostředky využívajícími zejména grafické znázornění vlastnoručního podpisu. Jde-li o legalizaci elektronického podpisu, legalizaci podpisu na zcela nevyplněném formuláři. Nepředloží-li žadatel o legalizaci, popř. svědci k prokázání své totožnosti platný doklad. Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků. Účast dvou svědků se nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem listiny s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je schopen vlastnoručně listinu podepsat, je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy,

Vidimace a legalizace se provádí v úředních místnostech úřadu. Na jiném vhodném místě lze provést vidimaci a legalizaci jen ze závažných důvodů (např. osoby nemocné, špatně se pohybující) a to pouze v k.ú. Obce Lelekovice.

Žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, předloží k prokázání své totožnosti platný: občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní doklad jde-li o státního občana ČR, průkaz o povolení k pobytu, cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu EU, jde-li o cizince, průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany, průkaz povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany, průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, průkaz cizince požívající dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

Vidimace – ověření listiny
Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou. Nepotvrzuje se správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani soulad s právními předpisy. Úřad za obsah vidimované listiny neodpovídá.

Vidimace se neprovede u listin jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba, dále se neověřují listiny v cizím jazyce, je-li listina opatřena plastickým textem nebo razítkem, jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena, není-li z předložené listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinou, opis anebo kopií pořízenou ze spisu, nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

NAHORU


 KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES

Každá fyzická osoba nebo právnická osoba, která na svém nebo pronajatém pozemku chce kácet dřevinu rostoucí mimo les splňující parametry § 8 zákona 114/1992 Sb., t.j. mající obvodu kmene ve 130 cm výšky nad zemí větším než 80 cm, musí mít souhlas ke kácení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.

Podmínky a postup řešení:
Kácet dřeviny rostoucí mimo les splňující parametry § 8 zákona 114/1992 Sb., může žadatel až po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení kácení. Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. K tomu přihlíží orgán ochrany přírody při vydávání povolení ke kácení dřevin

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:
Orgán ochrany přírody povolující kácet dřeviny rostoucí mimo les je městský či obecní úřad pro své katastrální území. Dřeviny rostoucí v katastrálním území Lelekovice řeší tedy Obecní úřad Lelekovice.

JAKÝM ZPŮSOBEM MŮŽETE ZAHÁJIT ŘEŠENÍ TÉTO ŽIVOTNÍ SITUACE:

Podáním či zasláním písemné žádosti o souhlasu s kácením dřeviny rostoucí mimo les.

JAKÉ DOKLADY A INFORMACE MUSÍTE MÍT S SEBOU:

Žádost o souhlas s kácením dřevin rostoucích mimo les, která musí obsahovat náležitosti dle prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., k zákonu o ochraně přírody a krajiny, v platném znění:

 • jméno a adresu žadatele, identifikační číslo či datum narození žadatele nebo fyzické osoby oprávněné jednat jménem žadatele,
 • u právnické osoby výpis z obchodního rejstříku se jmény oprávněných osob podepisovat žádostI
 • doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucím mimo les,
 • specifikaci dřevin rostoucím mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu, 
 • udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,
 • zdůvodnění žádosti, souhlas ostatních spolumajitelů pozemku s kácením, návrh náhradní výsadby, či další informace důležité v řízení.

Lhůty pro vyřízení:
Do 30 dnů od doručení žádosti, ve složitějších případech do 60 dnů.

Můžete využít tuto elektronickou službu:
Žádost je možné podat jak písemně, tak přes datovou schránku nebo přes e-podatelnu se zaručeným elektronickým podpisem

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

Opravné prostředky:
Proti rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím Obecního úřadu Lelekovice.

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:
Pokuta dle § 87 zákona o ochraně přírody a krajiny

NAHORU


 ZVLÁŠTNÍ PŘÍJEMCE DŮCHODU

Podmínky a postup řešení:
Podmínky pro výplatu dávky důchodového pojištění zvláštnímu příjemci jsou dány ustanovením § 10 a § 118 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPSZ).

Další právními předpisy, podle nichž se postupuje při stanovení zvláštního příjemce: 

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (místní příslušnost, zahájení řízení, účastníci řízení, ustanovení opatrovníka)
 • zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (správní řízení je vedeno v rámci samostatné působnosti)
 • zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (krajský úřad přezkoumává rozhodnutí vydané obecním úřadem).

Zvláštním příjemcem dávky důchodového pojištění je:

 • občan na základě rozhodnutí obecního úřadu, v odůvodněných případech může být zvláštním příjemcem ustanovena právnická osoba
 • občan, kterému byl sirotčí důchod vyplácen do dne nabytí svéprávnosti dítěte.

V ustanovení § 118 odst. 3 zákona o organizaci jsou uvedeny důvody k ustanovení zvláštního příjemce.
Jedná se o případy, kdy:

 • výplatou dávky dosavadnímu příjemci by se zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit
 • byly by poškozovány zájmy osob, které je důchodce povinen vyživovat
 • nemůže-li oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce nebo opatrovník, výplatu přijímat

Řízení o ustanovení zvláštního příjemce je vedeno v rámci přenesené působnosti (viz § 123 f zákona o organizaci). ZOPSZ neřeší místní příslušnost, tedy nestanoví, která obec má v dané věci rozhodnout, zda místní příslušnost se řídí místem trvalého pobytu oprávněné osoby nebo osoby, která se má stát zvláštním příjemcem. Proto se subsidiárně použije ustanovení § 11 odst. 1 písm. d) správního řádu, podle kterého místní příslušnost je stanovena podle místa trvalého pobytu osoby, které se řízení týká. Účastníci řízení jsou oprávněná osoba (zák. zástupce nebo opatrovník) a osoba, která se má stát zvláštním příjemcem. Řízení se primárně týká práva oprávněné osoby, tedy osoby, které byl přiznán důchod. Místní příslušnost obce se tedy stanoví podle místa trvalého pobytu poživatele dávky důchodu.

Souhlas oprávněného, tedy poživatele dávky důchodového pojištění (popř. jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka) se vyžaduje jen v případě, že oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce nebo opatrovník, nemůže výplatu přijímat. Tento souhlas se nevyžaduje, pokud oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce nebo opatrovník, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, nemůže podat vyjádření k ustanovení zvláštního příjemce.
V případě, že obecní úřad pro správní řízení v dané věci musí ustanovit oprávněné osobě opatrovníka podle ustanovení § 32 správního řádu, je třeba vhodnou osobu nejprve hledat v rodině a blízkých osobách oprávněné osoby. Tento opatrovník nemůže být ustanoven zvláštním příjemcem důchodu oprávněné osoby. 

Správní řízení v dané věci je vždy zahájeno z moci úřední. Podnět k zahájení správního řízení může být podán oprávněnou osobou, rodinným příslušníkem nebo i jinou osobou. Obecní úřad ve lhůtě 30 dnů vyrozumí podatele /pokud o takové vyrozumění požádal/, zda byly či nebyly shledány důvody pro zahájení řízení. Oznámení o zahájení řízení, případně spojené s možností seznámit se s podklady pro rozhodnutí podle § 36 SŘ, musí být oznámeno všem účastníkům řízení (viz ustanovení § 46 a 47 SŘ) tj. oprávněné osobě případně jeho opatrovníkovi a osobě, která má být ustanovena zvláštním příjemcem.

Správní orgán posoudí všechny rozhodné skutečnosti, v případě neúplných či nejasných  podkladů si vyžádá jejich doplnění a rozhodne.

Po nabytí právní moci zasílá správní orgán rozhodnutí na vědomí ČSSZ v Praze, která dále zajišťuje výplatu dávky důchodového pojištění zvláštnímu příjemci důchodu.

Proti rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů.
Včas podané odvolání proti rozhodnutí má odkladný účinek. Odkladné účinky nemá opožděné odvolání.

Povinnosti zvláštního příjemce jsou uvedeny v ustanovení § 118 odst. 4 ZOPSZ:

 • používat dávku pouze ve prospěch oprávněného a osob, které je oprávněný povinen vyživovat,
 • používat dávku dle pokynů oprávněného, který nemůže výplatu dávky přijímat,
 • podat, na žádost oprávněného nebo obecního úřadu, který jej stanovil, písemné vyúčtování dávky, která mu byla vyplacena, a to do 1 měsíce.

Ustanovení § 10 odst. 2 zákona o organizaci ukládá obecnímu úřadu dohlížet na plnění povinností stanovených zvláštnímu příjemci. Pokud příjemce stanovené povinnosti neplní, obecní úřad rozhodne o ustanovení jiného zvláštního příjemce.

Obecní úřad zruší rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce pokud (viz ustanovení § 118 odst. 5 zákona o organizaci):

 • odpadly důvody, pro které byl zvláštní příjemce ustanoven,
 • neplní-li některou z povinností zvláštního příjemce uvedenou v ustanovení § 118 odst. 4 zákona 582/1991 Sb.

Obecní úřad zahájí správní řízení z moci úřední a zruší rozhodnutí, kterým byl zvláštní příjemce ustanoven. Účastníky řízení jsou oprávněná osoba a zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění.
Pravomocné rozhodnutí o zrušení zvláštního příjemce důchodu se zašle na vědomí ČSSZ v Praze.

JAKÝM ZPŮSOBEM MŮŽETE ZAHÁJIT ŘEŠENÍ TÉTO ŽIVOTNÍ SITUACE:

Podnět k zahájení správního řízení může být podán oprávněnou osobou (poživatelem důchodu), rodinným příslušníkem nebo i jinou osobou.

NAHORU


 RYBÁŘSKÝ LÍSTEK

Rybářský lístek vydává občanům České republiky obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti. Vydání rybářského lístku podléhá správnímu poplatku. Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu 10 let, 3 let nebo 1 roku ode dne jeho vydání. Podáním žádosti na Městském úřadě Kuřim, odbor životního prostředí, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim.

NAHORU


 ELEKTRONICKÝ PODPIS

Elektronický podpis lze zřídit u:
První certifikační autorita, a.s.,  Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praha 9
eIdentity a.s., Vinohradská 184/2396, 130 00 Praha ,
nebo na některých místech Czech Point – např. v Brně na Nádražní ul. 118/7.

NAHORU


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...