Obec Lelekovice
Lelekovice

POPLATKY

Všechny poplatky vybírané obcí lze uhradit v období  od 1.2. do 30.6. roku, na který se poplatky platí (kromě nájmu z hrobového místa, kde se platí na 11 let, ne tedy každoročně).

Poplatky lze uhradit v hotovosti nebo kartou na pokladně v kanceláři obecního úřadu (nejlépe v úřední dny, PO a ST 8:00–12:00, 13:00–17 h), složenkou (vydáme v kanceláři OÚ) nebo bezhotovostně na bankovní účet u KB:  

č.ú. 4829641/0100

Bezhotovostní platby provádějte z důvodu rozlišení každou zvlášť a uvádějte patřičný variabilní symbol a specifický symbol.


OHLAŠOVACÍ POVINNOST

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo výsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

O vrácení přeplatku je možné požádat na základě Žádosti (formulář je na stránkách obce nebo v kanceláři OÚ) v případě, že dosahuje nejméně částku 100,- Kč.

NAHORU


POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Poplatek za svoz komunálního odpadu je dle Obecně závazné vyhlášky obce Lelekovice OZV č.6/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství nově stanoven na 900 Kč za osobu/rok.

Kdo je poplatník:

Poplatníkem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je:

a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo

b) vlastník nemovité věci, zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce, spoluvlastníci nemovité věci jsou povinni platit poplatkou povinnost společně a nerozdílně.

Za přihlášení fyzické osoby se považuje

a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo

b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,

1. kterému byl povolen trvalý pobyt,

2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,

3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo

4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

Osvobození od poplatku:

Od poplatku jsou osvobozeny osoby s trvalým pobytem v obci, které jsou:

  • děti, které nedovršily věku 6 let, a to včetně příslušného kalendářního roku, v němž této věkové hranice dosáhnou. Za nezletilé poplatníky starší 6 let poplatek hradí zákonný zástupce,
  • osoby, které dovršily věku 75 let, a to včetně příslušného kalendářní roku, v němž této věkové hranice dosáhnou.

Variabilní symbol
Rodné číslo poplatníka

Specifický symbol
Číslo popisné a orientační (nebo evidenční) např. č.p. je 636 a č.o. je 31, tzn. ve tvaru 63631

NAHORU


POPLATEK ZA PSA

Obecně závazná vyhláška č. 7/2023

Výše poplatku za psa je 100,- Kč, za každého dalšího 150,- Kč

Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, 100 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let, 150 Kč. 

V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší, než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

Poplatek ze psa může dosahovat ze zákona výše až 1500,- Kč.

V Lelekovicích je výše poplatku velmi nízká neboť věříme, že každý majitel psa si uvědomuje zodpovědnost, kterou má za svého čtyřnohého přítele. A to jak v povinnost vodit psa na vyhrazených místech na vodítku, tak povinnost uklízet na celém území obce psí exkrementy. Poplatek za psa má regulační funkci, tedy má regulovat počet psů v obci a neslouží k odměňování pracovníka, který by po psech uklízel psí exkrementy. 

 

Variabilní symbol
Rodné číslo majitele psa nebo IČO

Specifický symbol
Číslo popisné a orientační (nebo evidenční) např. č.p. je 636 a č.o. je 31, tzn. ve tvaru 63631

NAHORU


NÁJMY HROBOVÝCH MÍST

Variabilní symbol
3632

Specifický symbol
Číslo hrobového místa

NAHORU


NÁJMY POZEMKŮ

Variabilní symbol
2131

Specifický symbol
Číslo popisné a orientační (nebo evidenční) např. č.p. je 636 a č.o. je 31, tzn. ve tvaru 63631


NÁJMY Z INFOTABULÍ A POUTAČŮ

Variabilní symbol
2111

Specifický symbol
Číslo popisné a orientační (nebo evidenční) např. č.p. je 636 a č.o. je 31, tzn. ve tvaru 63631

NAHORU


HLÁŠENÍ MÍSTNÍM ROZHLASEM, ROZESLÁNÍ SMS

Pravidla hlášení místním rozhlasem a předávání informací a komerčních sdělení mobilním rozhlasem

NAHORU


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...