Obec Lelekovice
Lelekovice

II.světová válka - mobilizace (zápisy z roku 1938)

Odevzdávali jsme střelné zbraně na četnickou stanici do Jehnic. V těchto dnech i dalších velmi se uplatňoval vídeňský rozhlas, který několikrát denně vysílal zprávy proti našemu státu také česky, slovensky a ukrajinsky pod heslem „ Pravda vítězí “.
Namáhal se kde kdo, aby náš stát rozvalil. Jenom Rumuni byli upřímně při nás.

22. září Hodžova vláda dopoledne odstoupila, večer vytvořila se koncentrační vláda generála Syrového. Chamberlein odletěl do Godesbergu za Hitlerem. Poselství pres. republiky Dr. Beneše povzbuzuje občany k důvěře. Polsko činí vojenské přípravy na našich hranicích. 

23. září Sovětský Svaz oznámil Polsku, že rozváže s ním smlouvu o neútočení, překročí-li polská vojska československé hranice. U presidenta republiky byla porada vlády a koalice. Potom se sešla ministerská rada, která se usnesla vzhledem k opatřením některých středoevropských států vyhlásiti obecnou mobilisaci. Zprávu o ní vyslechli jsme v rozhlasu po 22. hod., byla sice již očekávána, ale způsobila přece veliký rozruch. Týkala se vojáků do 40 let.. Lidé shromažďovali se na ulicích i v hostincích a rokovali. Nálada byla skvělá. Všichni byli jsme odhodláni brániti svobody naší vlasti . 

24. září již plynulo ve znamení mobilisace. Starosta obce Fr. Kolařík dostal o 3. hod. ráno nařízení, aby byli okamžitě do Brna odesláni evidenční koně ( počtem 9 ) dělostřeleckému 106. pluku. O 5 .hodině byly vylepovány mobilisační vyhlášky a bubnováno. Z naší obce bylo povoláno 55 vojínů. Odpoledne byly odeslány 2 povozy neevidenční a 4 koně. Členové Těl. jednoty Sokol v Lelekovicích a České konali strážní službu na trati v úseku Řečkovice— Kuřim od 22. září do 2.října. Byly jim k tomu vydány 4 pušky, 2 revolvery, 2 svítilny, 40 nábojů, obvazy.

25. září v noci ze soboty na neděli přijela do obce 1. baterie 106. dělostř. pluku se 7 děly, 175 koňmi a 120 muži. Byli ubytováni ve vesnici,ve školní tělocvičně 40 mužů. Hostince sloužily jako skladiště voj. materiálu, vojsko bylo zde vyzbrojováno. 5 osob bylo odesláno do Brna jako honci ke koním. Lidé překotně opouštěli Brno ze strachu před nepřátelským náletem. Všecky volné byty na venkově byly obsazeny, při velké poptávce stoupla i jejich cena. V obchodech bylo vyprodáno, protože se lidé po zkušenostech světové války zásobovali vším možným.  

26. září Hitler mluvil rozhlasem ve sportovním paláci v Berlíně. Odsoudil příkře náš stát jako neschopný života, krutě prý pronásledující Němce i jiné národnosti. Žádal splnění svých požadavků do 1. řijna, jinak zasáhne vojensky. Francouzský generál Faucher, náčelník vojenské mise v Praze, podal své vládě demisi a dal se k dispozici československé armádě. Žili jsme v ovzduší blížící se války…... 

Ve školní zahradě kopali žáci letecké kryty. Všechny noviny psaly na heslo : Budeme se bránit ! 

27. září Anglie a Francie podává Německu přátelské utimátum. Americký president Roosewelt telegrafuje Dr.Benešovi, Chamberleinovi, Daladierovi a Hitlerovi, varuje před válkou.

28. září Anglie prohlásila, že nebude bojovat pro ČSR. 

29. září schůzka čtyř v Mnichově - Chamberlein, Daladier, Mussolini, Hitler. 

30. září v pátek : dohoda čtyř v Mnichově byla sjednána, a výsledek byl sdělen vládě ČSR. Téže noci Československo přijalo všechny mnichovské podmínky. Tato tvrdá skutečnost působila drtivě na celý národ. V noci na sobotu odešlo z obce vojsko k Jihavě!

1.října požádalo Polsko ultimativně odstoupení odstoupení těšínského území. Nezapomeňme, že IJ bratři " Poláci nás doráželi když jsme již leželi na zemi. Polské listy píší dnes, že Čech dovede být věrným a upřímným druhem, ale také hrozným nepřítelem. Zahájeno vyklizování prvního pásma / jižní Čechy /, celé území musí byt vydáno neporušené a se vším majetkem v pěti pásmech od 1. do 10. října 

2. října bude zahájena úprava hranic s Maďarskem. Němcům postupuje se druhé pásmo, Polákům Těšínsko. Naše neporažená armáda ustupuje s bolestí a zaťatými zuby následkem diktátu mnichovského, ke kterému vedle západní velmoci zbabělost a strach. 

3.října první lord anglické admirality Surf Cooper vzdal se úřadu pro nesouhlas s angl. Politikou stálých ústupků Němcům.Na konci své řeči dodal: „Vystupuji z vlády. Je to sice možné, že tím ničím svoji politickou kariéru, ale přesto mohu kráčeti světem se vzpřímeným čelem “ . 

5.října president Dr. E.Beneš odstoupil, rozhlasovým projevem rozloučil se s národem, pro který pracoval 25 let. Brzy po jeho odstoupení začala se vésti proti němu zběsilá kampaň, že je vinen vším naším národním neštěstím. Vyklizuje se třetí pásmo, severozápadní Čechy. Utvořena nová vláda vedena s gen. Syrovým v čele. Nepřetržitě se jednalo o vyklizení čtvrtého pásma, které bylo označeno jako převážně německé. Za základ byla vzata statistická data z roku 1910, z dob největšího rakouského útisku ! 

7.října utvořena nová autonomní slovenská vláda v čele s Dr. Tisó. 

8.října polské vojsko obsadilo část okresu fryštátského s městem Frzštátem. 

10.října vyklizujeme 5.pásmo, zůstane v něm 800 000 Čechů. Chemberlein dostal od anglického krále podvazkový řád za zásluhy o evropský mír. My tvrdíme, že je to mír dočasný, získaný roztrháním těla poctivého, pilného, statečného a věrného národa, který chtěl od staletí svobodně žít po svém! 
 
13.října vrátili se do obce dělostřelci 106. pluku k demobilizaci. Pobyli zde a vypomohli při polních pracích, zvláště zasetí, kterého bylo ohrozeno nedostatkem koní odevzdaných místními rolníky vojenské správě.  

19. října ve středu, uspořádali v radnici večírek na rozloučenou , děkovali za vlídné přijetí, jehož se jim v obci dostalo. Vláda zřídila pracovní tábory. Německo obsadilo 3 500 km našich železnic. 

7. listopadu odstoupení velké části Slovenska a Podkarpatské Rusi Maďarům. 

17. listopadu - v nové druhé republice budou trpěny jen dvě politické strany: Strana národní jednotky, do které vstoupily strana agrární, národní socialisté , strana živnostenská, národní sjednocení, lidová a národní liga. Druhá povolená strana je Národní strana práce.

30. listopadu byl třetím presidentem republiky zvolen Dr.Emil Hácha, president nejvyššího soudu. Volba konala se v poslanecké sněmovně a byla vysílána rozhlasem. Počet uprchlíků ze zabraného území stále vzrůstá, nyní je jich asi 150 000 a očekává se, že jich ještě značně přibude. Jejich osud je trpký a dojemný, velmi mnozí přinesli si jen to, co měli na sobě. Veškerý majetek musili tam zanechati a uprchnouti tajně v noci , aby zachránili holý život. Nikdy se nedozvíme, kolik našich lidí bylo zabito. V nemocnicích ošetřovali lékaři lidi těžce potlučené. V zabraném území zmizelo 15 českých učitelů beze stopy. V radnici konal se soupis uprchlíků, máme jich tu několik: J.Dráža ,sloužil u státní policie v Aši, byl uvězněn 6 neděl v Německu. Marie Beranová, manželka čsl.strážmistra, musila se narychlo odstěhovati z Českého Těšína. Osvald Nitsch poštovní podúřední penzista uprchl z Mariánských Lázní. Marie Leixnerová uprchla z Miroslavě, Karel Votava ze Znojma, Viktor Jahelka, strojník elektrárny z Komárna , Leubner František, penzista ČSD z Košic, kde zanechal dům v ceně 250 tis. Kč. Jeho dcera , učitelka, vystudovala v Košicích učitelský ústav, potom tam 13 let učila. V propouštěcím dekretě měla napsáno, že se propouští pro svoji českou národnost. Slovensko chová se k nám nyní velmi podivně. Zapomnělo, že jsme pro ně před 20 lety bojovali a umírali. Jedině Čechům mají děkovati za svůj rozmach. Ve výčtu svých národností stavějí nás za Němce, Maďary a židy. Při volbách do sněmu byly zvláštní urny pro židy a Čechy! Vládne tam nyní heslo „Čechuny von!“ Roku 1919 padlo na Slovensku proti Maďarům 1 200 českých vojáků. 
 
10. prosince Ministerstvo školství nařídilo, aby obrazy obou presidentů Masaryka a Beneše byly odstraněny ze tříd a nahrazeny státním znakem. 


Tak skončil Masarykův sen o svobodném demokratickém Československu. 


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...