Obec Lelekovice
Lelekovice

Lidé trpí nezaměstnaností(zápis z roku 1934)

Připravila -paní Jarmila Chlupová.

Ani v roce 1934 se hospodářská situace nezlepšila.
Jak píše kronikář pan Roth: „...nejširší vrstvy lidu trpí nedostatkem z nezaměstnanosti. Není nikde práce a proto je postavení mnohých rodin zoufalé; těžce zkoušení otcové a matky nemohou ani nasytiti a obléci svoje děti. Mladí, zdraví lidé jsou odsouzeni k nečinnosti; pracovali by rádi, nikdo však o jejich práci nestojí. To má znemravňující vliv na náš dorost; nikdy nechodilo tolik mladých lidí žebrotou jako nyní. Myslím, že příčinou toho zla je sobectví lidské. To sobectví roste s majetkem.
Čím víc kdo má, tím větší je sobec “ 

Nezamĕstnanost

Tento se také vyznačoval neobvyklým, dlouhotrvajícím suchem, což mělo vliv na zemědělství.
„V posledních letech srazila spekulace ceny obilí tak nízko, že zemědělci byli ohroženi na své existenci. 
Platilo se za q ječmene 70,-Kč, žita 80,-Kč, pšenice 115,-Kč, ovsa 60,-Kč. Stát přišel jim na pomoc zavedením obilního monopolu. 
Byli ustanoveni komisionáři, jimž hospodáři dodávají obilí za cenu státem stanovenou. 
Pěstování cukrovky omezeno všem zemědělcům o 20% . Více nemůže nikdo pěstovati, poněvadž ji cukrovar nepřevezme.
Koncem roku bylo provedeno sčítání dobytka. V obci bylo napočteno 16 telat, 2 býci, 23 jalovic, 85 krav, 1 kanec, 4 svině plemenice, 59 prasat do půl roku, 160 prasat přes půl roku, 1 kozel, 273 koz, 1 hříbě, 1 klisna, 18 koní tažných, 6 valachů. Mléko spotřebovává se v obci, máslo stlouká se jen pro vlastní potřebu. V zimě je mléka nedostatek.

Smrt harmonikáře a úraz při opravě cesty.

Zemřel místní almužník Václav Antonín, který dovedně hrál na tahací harmoniku.
Svojí hrou byl znám v celém okolí i v Brně Obec koupila mu rakev, kterou zhotovil místní stolař Nedozrál za 190,-Kč.
Při nouzových opravách cest stal se úraz dělníku Janu Skalníkovi.
V obecním lomu ve stráni byl přejet vozem naloženým kamením; leží v nemocnici. Po tu dobu obec bude vypláceti jeho ženě měsíční
podporu 50 Kč. 

Další události 

Hasičský sbor je ve finanční tísni, dluhuje 55 Kč a 20 l benzinu, které se zaplatí z obecní pokladny.
Čeňku Beranovi č.250 povoleno zasaditi před domem 4 stromky ve vzdálenosti 50cm od plotu. (Jsou tam dodnes, letos se dožijí 70 let).
V obci si otevřeli živnost dva noví řezníci, Frant.Nesrsta mladší v č.122 a Fr.Vermouzek v č.30; oběma povoleny jatky do té doby, než budou zřízeny obecní.
Řídícím učitelem zdejší školy byl jsem ustanoven Zemskou školní radou já; bydlím ve vlastním domě č.183. 
Letos se nedostávalo jedné učírny. Byla zřízena ze dvou světnic vybouráním příčky.
V kuchyni učí se žákyně vaření. Tímto opatřením se naturální byt neruší, v případě potřeby bude opět zřízen. 
Zavedeno opětné vyučování celodenní po několikaletém vyučování polodenním.
 
Konec zápisu z r.1934 se zabývá neutěšeným životem dělnictva, které sužuje veliká nezaměstnanost. Stát tehdy podporoval asi 120 občanů. 

O OBCI


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...