Obec Lelekovice
Lelekovice

Neutĕšená situace hospodářská

Kronikář pan Roth uvedl zápis do obecní kroniky r. 1933 tĕmito slovy:

Tento rok ubĕhl opĕt v neutĕšené situaci hospodářské, která se proti předešlému ještĕ zhoršila. Stav, který nyní zavládl, označuje se slovem krise; na ni naříkají všecky stavy a obory lidské práce. Jsme v bludném kruhu, z nĕhož je tĕžko najíti východisko. Bez obĕtí a srozumĕní všech to asi nepůjde. Národohospodáři nám říkají, že krise je následkem svĕtové války, který se teprve teď tak ostře projevil. Praví, že červánky lepší budoucnosti již se ukazují a že krise poleví. Kéž by to byla pravda! 

 "Skalka" Sokolům a nepořádek v knihovnĕ 

 “Skalka” prodána “Tĕlocvičné jednotĕ Sokol” za 6.741 Kč za tĕchto podmínek:

  1.  Kdyby se “Sokol” rozešel, připadne pozemek obci zpĕt bez náhrady.
  2. Kdyby se na nĕm 3 roky necvičilo, připadne zpĕt.
  3. Nesmí býti vymĕnĕn, ani sloužiti jiným účelům než tĕlocvičným.
  4. Do 5 roků musí býti k nĕmu zřízena cesta.

V obecní knihovnĕ zjištĕny nepořádky a penĕžní schodek, proto jmenován nový knihovník Antonín Jurán. Jednalo se o splynutí knihovny ”Tĕl.jed.Sokol” s knihovnou obecní.  

Práce nezamĕstnaných 

Obec podnikne nouzové práce, při nichž budou pracovati nezamĕstnaní.
Dostanou za 8 hod. práce 1 poukázku (na potravinu) a 10 Kč z příspĕvku Min. veř. Prací.
Nezamĕstnaní opravili cestu k Babímu lomu, vykopali příkop od mlýna p.Alexy k potoku, u domu č.1 vykopali křoví nad silnicí, opravili cestu ke hřbitovu od ponavského mostu. Cesta ku hřbitovu byla dosud vekmi neschůdná, nedalo se tam jeti pohřebním vozem.
Mrtvoly musily býti se silnice vynášeny na márách. Při pohřbu hostinské p.Leicherové jeden z nosičů na snĕhu uklouzl a rakev spadla, což vzbudilo pochopitelnĕ velký rozruch. Tím konečnĕ byla prokázána naléhavost opravy té cesty. 
   
Opĕt pravidelné vyučování ve škole ...

Pro nedostatek místa vyučovalo se již nĕkolik let polodennĕ. V tomto roce odešel správce školy – byl pensionován, takže se uvolnil byt, v nĕmž zřízena zatímní třída. Druhá, které se nedostávalo, zřízena z bývalého kabinetu. Tak bylo získáno 5 místností pro 5 tříd a mohlo se opĕt pravidelnĕ vyučovati.

Vyučovali p. učitelé a p. učitelky:
I.třída – Adolf Roth, II.třída – Vlasta Snegarová, III.třída – Marie Tenglerová, IV.tř. – Božena Hermanová a V.tř. – Vladimír Tengler. Nábož. Řím.kat. P.Karel Smutek, kooptován z Vranova. Nábož. Čsl. Josef Ondřík ze Zabovřesk a ženské ruční práce Marie Jandourková z Vranova.
 
V tomto roce bylo take založeno rodičovské sdružení při zdejší škole. BZvolen 9 členný výbor /3 učitelé, 6 očanů/. Výbor vzal si za úkol ošatiti chudé dĕti; z výtĕžku sbírky 902,70 Kč bylo azkoupeno 33 párů bot, ponožek, flanelu na košile, čepic, punčoch. Jednatel sdružení p. Brýdl vyprosil ve známých brnĕnských obchodech flanelu, kartonu, kalhot, čepic, punčoch, tužek, per v hodnotĕ alespon 500 Kč. Rodiče posílali do školy take odložené šatstvo, prádlo i obuv. Celkem bylo podĕleno 77 dĕtí. 


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...