Obec Lelekovice
Lelekovice

Územní plán obce - zpracování

26.4.2017

Městský úřad Kuřim, odbor investiční (dále jen „pořizovatel“), věcně příslušný dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu a ve spojení s ustanovením § 20 stavebního zákona touto veřejnou vyhláškou vydání ÚP Lelekovice formou opatření obecné povahy.
Zastupitelstvo obce Lelekovice usnesením č.17/3 na zasedání dne 24.4.2017 schválilo návrh rozhodnutí o námitkách podle § 172 odst.5) zákona č.500/2004 Sb. správní řád, v platném znění, uplatněných k návrhu ÚP Lelekovice a usnesením č. 17/4 ze dne 24.4.2017 vydalo Územní plán Lelekovice formou opatření obecné povahy.

Územní plán Lelekovice vydaný formou opatření obecné povahy obsahuje textovou část a grafickou část výroku sestávající z těchto výkresů:


B. GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU
B.1 Základní členění území 1 : 5 000
B.2 Hlavní výkres 1 : 5 000
B.3.1 Koncepce technické infrastruktury – kanalizace 1 : 5 000
B.3.2 Koncepce technické infrastruktury – zásobení vodou 1 : 5 000
B.3.3 Koncepce dopravní infrastruktury 1 : 5 000
B.3.4 Koncepce technické infrastruktury – energetika a spoje 1 : 5 000
B.4 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 1 : 5 000


Součástí opatření obecné povahy – Územního plánu Lelekovice je odůvodnění, sestávající z textové části odůvodnění ÚP a grafické části odůvodnění ÚP.


D. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
D.1 Koordinační výkres 1 : 5 000
D.1.a Koordinační výkres - výřez 1 : 2 000
D.2 Širší vztahy 1 : 25 000
D.3 Předpokládaný zábor zemědělského půdního fondu 1 : 5 000


Součástí textové části Odůvodnění ÚP Lelekovice jsou kapitoly č.15 – 17: Rozhodnutí o námitkách včetně jejich odůvodnění, Vyhodnocení připomínek, Soulad se stanovisky dotčených orgánů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů, které jsou uvedeny v Odůvodnění ÚP Lelekovice - Příloha č.1.

TEXTOVÁ ČÁST
A. Textová část výroku územního plánu
Odůvodnění - Příloha č.1
SEA - vyhodnocení vlivů na životní prostředí
URU - vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 

 


24.4.2017

Na veřejném jednání Zastupitelstva obce Lelekovice zastupitelé schválili návrh rozhodnutí o námitkách podle §172 odst. 5) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, uplatněných k návrhu ÚP Lelekovice  a souhlasili s vypořádáním připomínek uplatněných k návrhu ÚP Lelekovice  tak, jak je uvedeno v části Odůvodnění ÚP Lelekovice, Příloha č.1 . Ověřilo tímto, že Územní plán Lelekovice  není v rozporu: s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č.1 ze dne 15.dubna 2015, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje, vydanými dne 5.10.2016, s nabytím účinnosti dne 3.11.2016, se stanovisky dotčených orgánů a stanovisky  Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Zastupitelstvo obce Lelekovice, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.500/ 2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vydalo Územní plán Lelekovice  formou opatření obecné povahy podle správního řádu.

Na základě těchto skutečností bude vydána MěÚ Kuřim veřejná vyhláška, která bude zveřejněna, včetně příloh - kompletní dokumentace a vypořádání námitek.

Po nabytí účinnosti nahradí Územní plán Lelekovice doposud platný Územní plán sídelního útvaru Lelekovice ze dne 26.10.1998, včetně všech následných změn.

 

 

 

Územní plán sídelního útvaru  Lelekovice ( schválený v roce 1998, není k dispozici v digitální podobě)
nahlížet je možné na :
- OÚ Lelekovice
- stavebním úřadu v Kuřimi
- odboru investičním MěÚ Kuřim
- Krajském úřadu JMK, odbor územního plánování a stavebního řádu

V současné době je zpracováván nový územní plán.

Objednatel: Obec Lelekovice, Hlavní 75/7, 664 31 Lelekovice

Pořizovatel: Úřad územního plánování - MěÚ Kuřim, Odbor investiční dle § 47 zákona č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 500/2006 Sb.

Zhotovitel: Atelier90 s.r.o, Ing. arch. Ladislav Vlachynský ve spolupráci LÖW & spol., s.r.o.

Určený zastupitel: Jaroslav Diviš, starosta 

 

Leden 2015 
Proběhlo jednání na Krajském úřadě Jihomoravského kraje, kde bylo projednáno stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny, stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, stanovisko z hlediska pouzování vlivů na životní prostředí.

Červenec 2015 
Pořizovatel začíná zpracovávat připomínky občanů.

Říjen 2015 
Městský úřad Kuřim dobdržel stanovisko OŽP JMK ( Odboru životního prostředí Jihomoravského kraje). Tím bylo dokončeno vypořádání a doloženy výsledky dohod s dotčenými orgány. S výsledky dohod bude pořizovatel územního plánu podávat žádost na OÚPSŘ JMK (Odbor územního plánování a stavebního řádu) o stanovisko dle §50 odst.( 7) stavebního zákona  Jakmile JMK potvrdí soulad s ohledem na § 50, bude možno oznámit veřejné projednávání.

Únor 2016
Veřejnou vyhláškou o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Lelekovice byl stanoven termín veřejného projednání na:

13.4.2016 v 16:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu Lelekovice, Hlavní 75/7

NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ - GRAFICKÁ ČÁST

PŘEHLED ZMĚN V GRAFICKÉ ČÁSTI

B1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

B2 HLAVNÍ VÝKRES

B3 - 1 INFRASTRUKTURA - KANALIZACE

B3 - 2 INFRASTRUKTURA - VODOVOD

B3 - 3 INFRASTRUKTURA - DOPRAVA

B3 - 4 INFRASTRUKTURA - ENERGETIKA

B4  VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A ASANACE

D1 KOORDINAČNÍ VÝKRES

D1 A - KOORDINAČNÍ VÝKRES - VÝŘEZ

D2 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

D3 PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁBORY PŮDNÍHO FONDU

 

NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ - TEXTOVÁ ČÁST

A VÝROK C ODŮVODNĚNÍ

SEA LELEKOVICE - VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

URU LELEKOVICE - VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

 

Září 2016
Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP Lelekovice - veřejnou vyhláškou

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚP LELEKOVICE - ve středu 2.11.2016 v 15:30 na OÚ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚP LELEKOVICE

FORMULÁŘ - PŘIPOMÍNKA K NÁVRHU ÚP LELEKOVICE 

FORMULÁŘ - NÁMITKA K NÁVRHU ÚP LELEKOVICE

PŘEHLED ZMĚN OD VEŘEJNÉHO PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ÚP K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJ. NÁVRHU ÚP LELEKOVICE

 

Kompletní dokumentace návrhu územního plánu.

GRAFICKÁ ČÁST

B1 základní členění území

B2 hlavní výkres

B3 - 1 infrastruktura - kanalizace

B3 - 2 infrastruktura - vodovod

B3 - 3 infrastruktura - doprava

B3 - 4 infrastruktura  - energetika

B4 veř. prospěšné stavby a asanace

D1 koordinační výkres

D1a koordinační výkres - výřez

D2 situace širších vztahů

D3 předpokládané zábory půdního fondu

 

TEXTOVÁ ČÁST

A výrok C odůvodnění

SEA Lelekovice Vyhodnocení vlivů na životní prostředí

URU Lelekovice Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

vyjádření SEA Lelekovice upravený návrh k veřejnému jednání 09 2016

 

 

Původní návrh územního plánu z roku 2014/15

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 2015 

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - KOORDINAČNÍ VÝKRES 2015

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU 2015 - VŠECHNY VÝKRESOVÉ ČÁSTI

 


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...