Obec Lelekovice
Lelekovice

KANALIZAČNÍ STOKA B

Zahájení výstavby: červenec 2016

Ukončení výstavby: červen 2017

Dodavatel: VS -build, s.r.o.

Cena : 6 972.111 Kč bez DPH. Obec uspěla se žádostí o dotaci z evropských a státních fondů.

SITUACE KANALIZAČNÍ STOKY B

Popis stavby:
SO 030 Sběrač B
Vybudovaný sběrač odvádí splaškové vody z nemovitostí spádově příslušejících ke sběrači B a stokám povodí sběrače B do nově vybudované čerpací stanice ČS 4, která přečerpává splaškové odpadní vody z povodí sběrače B zpět do stoky AE k následnému čištění na ČOV Lelekovice. Sběrač B je proveden z žebrovaného PP, DN 300 SN 8 v délce 425, 2 m
SO 031 Stoky povodí sběrače
B SO 031.1 Protlak pod komunikací mezi šachtami B/1-B/13 – protlak je vybudován z ocelové bezešvé chráničky DN 450 dl.
33, 0 m. Do chráničky je zasunuto svařené potrubí z žebrovaného PP, DN 300 SN8 v délce 35 m. Pro možnost napojení budoucích rozvojových lokalit průmyslové zóny, je v šachtě B/13 osazena šachtová zděř se záslepkou, na kterou se v budoucnu bude moci napojit případná další část splaškové stoky.
SO 031.2 Stoka BA – je provedena z žebrovaného PP DN 300, SN 8 v délce 100 m a je napojena na sběrač B.
SO 031.3 Stoka BC – je provedena z žebrovaného PP DN 300, SN 8 v délce 99,3 m a je napojena na sběrač B.
SO 032, PS 032 Čerpací stanice ČS 04 – na sběrači B je vybudována čerpací stanice s výhledovým přítokem odpadních vod do ČS: Q24 – 0,633 l/s, Qd – 0,934 l/s, Qhmax 3,681 l/s s 2 ponornými kalovými čerpadly, která jsou napojena na výtlačné potrubí, které je napojeno do stoky AE. Bezpečnostní přepad z čerpací stanice v délce 7,3 m z žebrovaného PP, DN 300, SN8 je zaústěn do stávající dešťové kanalizace. Výtlak je vybudován z HDPE 100, SDR 11, PN 16, v délce 446, 8 m.
Součástí čerpací stanice je zpevněná plocha a přípojka nn.
Součástí prací v rámci stavby bylo vysazení odboček pro možnost napojení jednotlivých nemovitostí.


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...