Obec Lelekovice
Lelekovice

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA A, ČOV

Délka kanalizačního řadu je víc jak 8,5 km.

Nový systém splaškové kanalizace obce sestává ze dvou hlavních stok „A“ a „B“. V první fázi byl vybudován sběrač A a stoky povodí sběrače A. Splaškové vody jsou odváděny na novou čistírnu odpadních vod (ČOV Lelekovice), kde jsou tyto splaškové odpadní vody následně čištěny.

Hlavní sběrač A odvádí splaškové odpadní vody z vedlejších stok povodí sběrače A a na třech místech je napojena taktéž stávající kanalizace jednotná. Součástí sběrače A je i zaústění původní splaškové kanalizace z ulice „Paseky“. Stoka „A“ je vedena celou obcí až po zaústění do nově vybudované ČOV, která je situována za obcí poblíž toku Ponávka. 


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...